Zaměření časopisu

Cílem časopisu Kulturní studia je prezentovat výsledky výzkumů v oblasti kulturních studií a obecně v rámci sociálních a humanitních věd. Preferované příspěvky jsou na základě vlastního terénního výzkumu s použitím kvalitativních výzkumných metod. Časopis se zaměřuje na publikování statí týkajících se kolektivní identity a kolektivní paměti, etnicity, národnostních menšin, každodenního života.

Prostorová a sociální dimenze arabského tržiště

Súq

Helena Hanzlíčková Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague Abstract Tržiště, v arabštině سوق [súq], známější je perský ekvivalent bāzār [bázár], je bezesporu jedním z nejcharakterističtějších rysů měst i venkovských lokalit arabsko-islámského světa. Bázár může být v první řadě interpretován jako ekonomický fenomén, symbol tradice…

Slezská identita z perspektivy mezigeneračního srovnání na území regionu Opavsko

slezské erby

Lenka Klečková Předkládaná studie se v obecné rovině zabývá fenoménem lokálních identit. Tato problematika je sledována na příkladu „slezanství“ z pohledu mezigeneračního srovnání. Mým záměrem je zjistit, jaké atributy formovaly a doposud formují slezskou identitu napříč generacemi. Dále si také pokládám otázku, zda dochází k mezigenerační transmisi této specifické lokální identity. K získání stěžejních informací…

Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti

Romové + Vietnamci

Štěpán Bezouška Tato studie se soustředí na otázku stereotypních obrazů, které majoritní česká společnost konstruuje o dvou vybraných národnostních menšinách. Zaměřil jsem se na skupiny, které patří v tomto ohledu mezi nejvíce zatížené – Romy a Vietnamce. K vytváření a šíření negativních heterostereotypů přispívají významnou měrou mimo jiné média. O Romech informují často v souvislosti…

Mládež a její percepce reklamy

reklama

Jan Strnad Tato studie se snaží přiblížit názory mládeže na vnímání reklamy. Účinek médií a potažmo i působení reklamy významně ovlivňují vytváření systému hodnot u mladé generace. Tyto hodnoty z části utváří osobnost jedince a determinují jeho chování, které má dopad na fungování společnosti. Z tohoto důvodu je třeba se zabývat otázkou, jakým způsobem mládež…

Hlavní projevy etnické identity Galicijců

galicijci

Kristýna Kociánová, Ondřej Sova Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Faculty of Economics and Management, CULS Prague Abstract Tato studie se zabývá menšinou Galicijců ve Španělsku a hlavními prvky, které utváří jejich etnickou identitu. Jedinečnost této etnické minority žijící na severovýchodě Pyrenejského poloostrova bývá nejvíce spojována s její specifickou a zajímavou kulturou, tradicemi, historií i…

Specifika sovětské kolektivizace se zaměřením na Střední Asii

DSCF3571a

Petr Kokaisl Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Faculty of Economics and Management, CULS Prague Abstract Cílem předkládaného příspěvku je přiblížit poměrně málo známý proces kolektivizace v sovětské Střední Asii a především na příkladu Kazachstánu ukázat na specifika této části sovětské zemědělské kolektivizace. Při získávání výsledků byly použity metody kvantitativní i kvalitativní. Kvantitativní údaje týkající…

Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase

pohřbívání

Gabriela Reifová Tento článek je zaměřen na pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí. Snahou je objevit skryté funkce a smysl rituálu pohřbívání na základě funkcionalistické teorie B. Malinowského, jež je nastíněna v prvních kapitolách. Dále je zaměřen zejména na pohřební bratrstvo Chevra kadiša, které funguje uvnitř židovských společenství po celém světě a hraje…

Jan Pargač: In memoriam

pargač

Miloš Tomandl *) S hlubokou lítostí a zármutkem oznamuji akademické obci, že nás dne 5. září 2015 náhle a nečekaně opustil pan PhDr. Jan Pargač, CSc. Úmrtí blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestné a v případě laskavého kolegy a drahého přítele ještě bolestnější. Při formulování následujících řádků se jen s obtížemi bráním dojetí a…

Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska

Basque_People

Veronika Hejduková Tato studie je zaměřena na Basky, zabývá se vnímáním jejich národní identity a generačními rozdíly, patrnými v mnoha oblastech. Text byl zpracován na základě dlouhodobějšího terénního výzkumu, probíhajícím především na španělském území Baskicka, a to v regionu Euskadi, provincii Bizkaia, v rámci projektu „Pestrá Evropa“ a z následující diplomové práce autorky této studie. Vývoj Baskicka se promítá do…