Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska

Veronika Hejduková

Odder Højskole, Rørthvej 34A, 8300 Odder, Denmark
VeronikaHejdukova@seznam.cz

Generational differences in the perception of the identity of the Basques in Spain

Authors: Veronika Hejduková
Language: Czech
Issue: 1/2015
Page Range: 3-24
No. of Pages: 22
Keywords: Basques; Basque language; identity; nation; nationalism; minority; generation differences; language revitalization
Summary/Abstract: The theme of this article is focused on the identity of Basque people who are living mainly in Spain and the generation differences concerning their perception. In the following text the author makes an attempt to understand the identity of Basque people nowadays. The main objective is to determine and point out the most important symbols which construct the ethnic identity of Basque people, find out whether there are visible generation differences in perception of their own identity and answer the main research questions related to this theme. It is mainly based on a qualitative research with contribution of quantitative data. The practical part contains results of a research conducted in the long time period in Bizkaia (Biscay), a part of Spain. Methodology of the thesis is based on study and analysis of information resources and field research. In the final part of the thesis the author presents own conclusions. The main conclusion will be formulated based on a synthesis of theoretical and practical part, results of author’s own work and evaluation of data.


Tato studie je zaměřena na Basky, zabývá se vnímáním jejich národní identity a generačními rozdíly, patrnými v mnoha oblastech. Text byl zpracován na základě dlouhodobějšího terénního výzkumu, probíhajícím především na španělském území Baskicka, a to v regionu Euskadi, provincii Bizkaia, v rámci projektu „Pestrá Evropa“ a z následující diplomové práce autorky této studie.

Vývoj Baskicka se promítá do vnímání etnické identity místních obyvatel, politické i ekonomické situace a mnoha dalších oblastí. Baskové jsou mediálně často prezentováni spíše v negativních konotacích, které jsou spojovány především s jejich snahou o osamostatnění. Tento mediální obraz se však začíná v posledních třech letech postupně měnit.

Cílem studie je přiblížit postavení Baskicka v Evropě, vnímání etnické identity napříč generacemi a přiblížit současné postavení baskické minority a do jisté míry i vysvětlit jejich separatistické snahy. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaké jsou hlavní atributy na utváření a vnímání etnické identity u Basků?“, „Jakým způsobem jsou projevovány?“ Po zjištění odpovědí na výše uvedené otázky bylo možno položení další výzkumné otázky: „Je možné nalézt rozdíly ve vnímání své (baskické) identity mezi generacemi?“

Téma generačních rozdílů a komplexního vnímání vlastní identity bylo vybráno na základě pozorování jistých rozdílů během pobytů v různých oblastech Baskicka. Následující článek je zaměřen především na baskické oblasti v rámci Španělska, ačkoliv francouzská část není zcela vynechána.

Terénní výzkum se zaměřoval především na zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která má objasnit, zda se prokázaly generační rozdíly ve vnímání identity Basků a jaké jsou hlavní atributy a symboly specifikující vnímání jejich vlastní identity. Během terénního výzkumu bylo nezbytné zodpovědět na otázku, jaké prvky při konstrukci identity hlavní význam. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná především o baskické území a jejich jazyk, ale během výzkumu bylo zjištěno, že nezáleží na tom, zda Baskové znalostně ovládají a preferují euskeru či španělštinu, ačkoliv je pro ně jejich jazyk kulturním dědictvím a rozhodně ho přijímají jako jeden ze základních symbolů Baskicka a ukazatel své identity, není však nejdůležitější.

Baskové svoji etnickou identitu vnímají na základě několika faktorů, které se vzájemně v mnoha ohledech prolínají. Nejsilnějším faktorem je jejich kultura a identifikace s ní, pocit sounáležitosti, dodržování tradic, rodinné kořeny, jazyk a území je pro ně jistým symbolem, ačkoliv ne hlavním atributem, na základě kterého je člověk za Baska považován. Zajímavé zjištění bylo, že při vyslovení pojmu „Baskicko“ si nejvíce lidí vybavilo právě jazyk, území a kulturu. Dále však bylo zjištěno, že vůbec nezáleží, zda dotyčný člověk mluví baskicky či se narodil na území Baskicka, ale jde především o pocit a včlenění se do baskické společnosti, absorbování všech prvků s baskickou kulturou spojených. Kultura a dodržování tradic je i prvkem nejvíce předávaným z generace na generaci.

Je důležité poznamenat, že v rámci dotazování na termín „Baskicko“ dochází často k různým odpovědím. Ne všichni z respondentů považují za Baskicko všech sedm provincií, ale například pouze region Euskadi. Na základě nastudovaných informací a zúčastněného pozorování se autorka práce domnívala, že hlavními atributy při vnímání identity bude především baskické území, což se během rozhovorů a dotazování nepotvrdilo. Ačkoliv je území pro Basky velkým symbolem, nejedná se o hlavní atribut, na základě kterého by vnímali svoji vlastní identitu. Baskové žijící ve Španělsku si po mnoho let zachovali svoji identitu a jazyk, na což jsou velmi pyšní. Při dotazování bylo zajímavým tématem zjišťování názorů ohledně jejich původu, na který jsou hrdí, aniž by věděli, odkud jejich kořeny pocházejí. Respondenti uváděli, že není důležité znát své prapůvodní kořeny, ale především ctít své tradice, zvyky a předávat je na další generace. To je hlavním úkolem všech Basků.

Z provedeného výzkumu vyšlo najevo, jaké jsou opravdu hlavní atributy při vnímání vlastní identity a jaké existují odlišnosti napříč generacemi. Respondent starší generace často vyzvedával pojem nacionalismus, kdy Bask a nacionalista jsou pro něj téměř synonymem. Dlouhou dobu trvalo, než se autorka práce dozvěděla, proč je pro něj identifikační symbolem hlavní právě pojem „nacionalista“, když se mladší generace vyjadřovala ve stylu „cítím se jako Bask, jelikož umím baskicky, ctím tradice, mám odlišnou kulturu než Španělé, mí předci byli Baskové, atd.“. Postupem času byl nalezen důvod. V dobách občanské války se společnost v Baskicku často dělila na nacionalisty a frankisty (příznivce generála Franka). Být „nacionalistou“ v podstatě znamenalo být hrdým Baskem a nepodřídit se žádnému režimu, který by proti Baskům vystupoval.

Respondent nejmladší generace se naopak silně vyjadřoval o snaze osamostatnění a přiznání více práv Baskicku. Odvolával se především na odlišnost svých kořenů, tradic a zvyků. U respondenta první generace je možné zaznamenat dopady nepříjemných zážitků z období války a následného diktátorského režimu, kvůli čemuž se i respondenti staršího věku v určitých otázkách vyjadřují velice poskromnu. Naopak respondent třetí generace se ohledně problematiky Baskicka a náhledu na svoji identitu rozpovídal poměrně podrobně. Mladší generace se o diktatuře rozpovídala daleko více, než generace starší, ačkoliv zmiňovanou dobu přímo nezažili a mají o ni povědomí ze škol a z vyprávění. Znalost historie mají velmi dobrou a často na ni sami upozorňují.

Do budoucna lze jistě očekávat, že v příštích letech bude přibývat počet baskicky mluvících obyvatel. Jazyku se dostává ze strany baskické vlády obrovské podpory a baskičtině jako jazyku se začaly věnovat instituce i v jiných zemích Evropy a Ameriky. Ve Spojených státech amerických je velmi aktivní Program baskických studií na univerzitě v Renu či v Berlíně bylo založeno baskické centrum. O Bascích se začíná celkově mediálně více hovořit. Vymírání jazyků ve světě je v dnešní době aktuálním problémem. Z necelých sedmi tisíc žijících jazyků je jich velká část na pokraji vymření, nebo je používána pouze malým počtem mluvčích. Baskové si dokonce dokázali uchovat svůj jazyk během několika století, i přes velká ohrožení jiných společenství a kultur vyskytujících se na Pyrenejském poloostrově. Hrozba postupného vymírání baskického jazyka je tak velmi nepravděpodobná (jazyk naopak zažívá v současné době revitalizaci). Je potřeba zdůraznit, že k vymizení euskery může dojít na určitých místech Španělska a Francie, především tam, kde v současné době již nedochází k její podpoře a není předávána dalším generacím. Ačkoliv práce ukázala, že jazyk není hlavním atributem vnímání vlastní identity, je rozhodně jedním z nejdůležitějších symbolů pro Basky.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska

Bibliografie

Bizkaia: Ya somos 1.157.452 habitantes. [online] Elcorreo.com, 2012 [cit. 12. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120419/mas-actualidad/sociedad/bizkaia-somos-habitantes-201204191237.html.

COLLINS, Roger. Baskové. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 1997. 293 s. Dějiny národů. ISBN 80-710-6198-0.

Euskal Herria. IV Encuesta Sociolingüística. [online] Euskadi.net, 2011 [cit. 22. 10. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/es/contenidos/libro/iv_inkesta_soziol/es_ink/adjuntos/IV_incuesta_es%20(199-227).pdf

HEJDUKOVÁ, Veronika. Baskové ve Španělsku a ve Francii. [online] Hospodářská a kulturní studia (HKS), 2013 [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/baskove-spanelsko_a_francie

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-718-4549-3.

ORTIZ-OSÉS, Andrés. Los mitos vascos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007. ISBN 978-84-9830-683-5.

PETRÁŠ, René. Cizinci ve vlastní zemi: dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2012. 255 s. ISBN 978-808-7284-322.

ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. 1. Vydání. Praha: Ivo Železný, 1994. 385 s. ISBN 80-711-6375-9.

The Center for Basque Studies. [online] University of Nevada, Reno, 2013 [cit. 26. 9. 2013]. Dostupné z: http://basque.unr.edu/index.html

UGARTE, Luxio; de OTEIZA, Jorge; CHILLIDA, Eduardo. La reconstrucción de la identidad cultural vasca: Oteiza-Chillida. 1. ed. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 195 p. ISBN 84-323-0920-6.

ZAVADIL, Bohumil. Baskičtina: lingvistická interpretace. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 317 s. ISBN 978-80-246-1599-8.

Náhledový obrázek: http://www.skyshipsovercashiers.com/photos/2012/sept/Basque_People.jpg