Hlavní projevy etnické identity Galicijců

Kristýna Kociánová1, Ondřej Sova2

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
1 KristynaKocianova@seznam.cz; 2 o.savo@seznam.cz

The main manifestations of ethnic identity Galicians

Authors: Ondřej Sova, Kristýna Kociánová
Language: Czech
Issue: 2/2015
Page Range: 3-22
No. of Pages: 20
Keywords: Galicia; Galician language; Galicians; Galician identity; Castilian Spanish
Summary/Abstract: The aim of this thesis is to find out which are the main characteristics of ethnic identity of Galicians in Spain, how they add to differentiating from Spanish majority and what role does the language play in this group’s national awareness. The thesis first describes general geographic and demographic facts. The second part contains Galician history, culture and traditions and focuses on celebrations, gastronomy and myths. The next part deals with languages spoken in the region and their use in everyday life. It also includes history and current situation of these languages, mainly Galician. Topics are followed by responds of informants which were obtained via semi-structuralized interviews realized during field research.


Tato studie se zabývá menšinou Galicijců ve Španělsku a hlavními prvky, které utváří jejich etnickou identitu. Jedinečnost této etnické minority žijící na severovýchodě Pyrenejského poloostrova bývá nejvíce spojována s její specifickou a zajímavou kulturou, tradicemi, historií i vlastním jazykem, v tomto případě galicijštinou. Výběr tématu a většina informací obsažených v této práci mají původ ve dvou terénních výzkumech konaných v Galicii v rámci projektu Pestrá Evropa.
Galicijci jsou národem, o kterém se v celosvětovém měřítku nemluví tolik jako o ostatních španělských menšinách. Slabší zájem o tuto etnickou skupinu však nespočívá v její menší národní hrdosti či dokonce menší kulturní pestrosti, nýbrž pravděpodobně pouze v její ne tak urputné snaze o vytvoření vlastního státu, kterou lze v posledních letech pozorovat v Katalánsku či Baskicku.
V úvodní kapitole této studie jsou zprostředkovány základní údaje o Galicii. Následně je pozornost věnována historii tohoto autonomního regionu, jež je jedním ze základních složek určujících galicijskou identitu. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na jednotlivé prvky galicijské kultury, které zaujímají velice důležitou roli v každodenním životě místních obyvatel. Část práce je věnována tradičním oslavám a gastronomii, kterou je Galicie proslulá daleko za svými hranicemi. Zmíněné jsou i mýty, především víra v nadpřirozené bytosti, jejichž údajná existence významně ovlivňuje život mnoha Galicijců.
Jádrem práce jsou kapitoly věnované současné jazykové situaci v Galicii, především koexistenci dvou oficiálních jazyků – galicijštiny a kastilštiny. Další část se zaměřuje na skutečné využití galicijského a kastilského jazyka ve všedním životě galicijského obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že galicijský jazyk zaujímá důležité postavení v národním uvědomění Galicijců, je mu věnována značně větší pozornost oproti kastilštině.

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké hlavní rysy tvoří etnickou identitu Galicijců ve Španělsku a jak tyto prvky vnímají samotní příslušníci této minoritní skupiny. Dalším cílem práce je zodpovědět výzkumné podotázky, zda je jazyk hlavním prvkem etnické identity galicijského obyvatelstva a jak se Galicijci odlišují od okolí. Práce by měla také zjistit, jak v Galicii vypadá současná jazyková situace a jak je který kooficiální jazyk užíván v reálném životě.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Hlavní projevy etnické identity Galicijců

Bibliografie

• ALMAZÁN, Vicente. Galicia: breviario para o galego ausente. Vigo, Spain: Galaxia, 1999,
313 p. ISBN 8482883194.
• ARTETA, Antonio Ubieto a kol. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2002, 915 s. ISBN 978-80-7106-562-3.
• BENEŠ, V. a kol. Španělsko a Španělé. Praha: Grada Publishing, 2000. 122 s.
• BESWICK J. Regional Nationalism in Spain: Language Use and Ethnic Identity in Galicia. Multilingual Matters, 2007. 336 s. ISBN 978-1-85359-979-8.
• COSTA RICO, Antón. Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX): permanencias e cambios no contexto cultural e educativo europeo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005. ISBN 978-84-9782-220-6.
Estatuto Galego de Estatistica. [online]. [cit. 26. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=es
• GAMALLO, M. H. Keltové v Galícii: mýtus a skutečnost. [online] Bratrstvo Keltů, 20. 2. 2005 [cit. 4. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.beltine.cz/keltove-v-galicii-mytus-askutecnost
Historie. [online] Španělsko.info. 2002–2015 [cit. 3. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.spanelsko.info/historie.htm
• CHALUPA, J. Španělsko. Praha: Libri, 2005. 217 s. ISBN 978-80-7277-478-4.
Instituto Galego de Estatística. [online]. [cit. 8. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=2939&R=4[2013];1[all];0[5] &C=3[0];2[2]&F=&S=998:12&SCF=
• KOCIÁNOVÁ, K. Jazyk, historie a místní kultura jako hlavní prvky etnické identity Galicijců. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2015.
• KOCIÁNOVÁ, K.; O. SOVA. Galicijci ve Španělsku. [online] Hospodářská a kulturní studia, 2015 [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/galicijci_ve_spanelsku2013
• MIGUÉLEZ-CARBALLEIRA H. A Companion to Galician Culture. Tamesis Books, 2014. 245 s. ISBN 978-1-85566-277-3.
• MIGUÉLEZ-CARBALLEIRA, H. Galicia, a sentimental nation: gender, culture and politics. Cardiff: University of Wales Press, 2013. ISBN 07-083-2654-4.
Poblaciónen los municipios de Galicia segúun el IGE. [online] Classora, 26. 1. 2015 [cit. 6. 2. 2015]. Dostupné z: http://es.classora.com, archiv: http://www.webcitation.org/6epVr6GcN
Principais datos de Galicia. [online] Instituto Galego de estatistica. [cit. 6. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?pagina=002005&ruta=datosbasicos/datos_basicos.jsp&idioma=ga
• SOVA, O. Hlavní projevy etnické identity Galicijců. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2015.
• ŠTOUDOVÁ, L. Jazyková politika Galicie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, 2008. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Miroslava Aurová.
• TRUTTEROVÁ, Marion. Culinaria Španělsko. 1. vyd. Praha: Slovart, 2009, 488 s. ISBN 978-80-7391-269-7.
• ZBIEJCZUK, A. Španělská občanská válka. [online] Tripod. [cit. 4. 3. 2015]. Dostupné z: http://members.tripod.com/~pf_cz/vlastni/scw-cz.htm