Obraz „toho Druhého“ v mediálním diskurzu na příkladu muslimů v České republice

Zuzana Drážďanská

Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha
Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep.
z.drazdanska@seznam.cz

The image of „the other“ in the media discourse on the example of Muslims in Czech Republic

Author: Zuzana Drážďanská
Language: Czech
Issue: 2/2014
Page Range: 19-37
No. of Pages: 19
Keywords: Islam; Muslims; Czech Republic; media; theory of media; image in the media; qualitative research; interviews; stereotypes
Summary/Abstract: The aim of the paper is to answer questions about the current media image of Muslims residing in the Czech Republic. Through the content analysis of newspaper’s contributions in two Czech periodicals MF dnes and Právo media image of Muslims in the Czech Republic is constructed in the period of 2008–2013. The content of periodicals is analyzed on the basis ofdefined thematic categories which are analyzed in both quantitative and qualitative terms.


Tato studie se zaměřuje na otázku způsobu informování vybraných českých tištěných médií o muslimech v České republice. Obraz muslimů v českém prostoru byl po dlouhou dobu ovlivňován zejména zvenčí. V roce 1991 bylo v tehdejším Československu ustanoveno Ústředí muslimských náboženských obcí, které navazovalo na své působení za První republiky. K oficiálnímu uznání Ústředí muslimských obcí pak došlo v roce 2004 vládou České republiky dle zákona o církvích a náboženských společnostech v prvním stupni registraci. Druhý stupeň registrace, zahrnující právo náboženské obce na uzavírání církevních sňatků a zřizování škol, byl však v roce 2006 zamítnut.

Česká republika není typickou zemí s velkou muslimskou komunitou a výhledově také ani nebude. V určitých regionech a větších městech muslimové ale zastoupeni již jsou a je třeba k nim takto přistupovat a nepřehlížet je s tím, že se České republiky tato problematika netýká.

Vybraná tištěná média, MF DNES a deník Právo, referují útržkovitě o jednotlivých událostech, které jsou spojeny s konfliktem. Pouze ojediněle referují o muslimských svátcích či kulturních akcích. V počtu uvedených příspěvků převažuje MF DNES, s celkovým poměrem 73 % všech příspěvků mezi lety 2008 až 2013. Deník se ve svých regionálních mutacích zaměřuje na události a témata spadající do kategorie Integrace monitorující vztahy mezi muslimy a majoritou. Jedná se především o zprávy o aktivitách muslimů v regionu, především budování nových komunitních prostor, které a priori vyvolává všeobecnou nevoli u místního obyvatelstva.

Mediální analýze předcházelo studium dosud publikované literatury zabývající se muslimy v českém prostředí. Jednalo se o výzkumné práce založené na analýze médií nebo na kvalitativních rozhovorech se zástupci muslimů žijících v České republice. Jednou z významných analýz je zpráva Martiny Křížové z roku 2006 – Neviditelná menšina – analýza mediálního obrazu českých muslimů. Autorka došla ke zjištění, že mediální sdělení mezi lety 2004 až 2005, kdy prováděla výzkum médií, jsou závislá na zahraničním dění a obraz muslimů v Česku je tak nezřetelný. O několik let později se zdá, že mediální obraz je stále roztříštěný, nicméně zprávy nejsou zařazovány do mediální agendy v závislosti na dění mimo Českou republiku, ale reagují na aktuální dění v českém prostoru.

Ve většině případů jsou příspěvky domácí provenience a vyvolány jsou taktéž událostmi vázajícími se na české prostředí, zejména na dění v regionu jižní Morava, městě Hradec Králové a Karlovarském kraji. Kategorie násilí se váže často na události ze zahraničí, ale objevil se i jeden případ o teroristických útočnících na českém území, který neměl nicméně nic společného s českými muslimy.

Obavy u české populace mohou být podporovány stereotypními představami, na kterých se zprostředkovaně podílejí i média. Tyto stereotypy reprezentují muslimy obecně a čeští muslimové jsou pak nálepkováni stejnými vlastnostmi jako radikální muslimové, o kterých média referují v návaznosti na teroristické činy. Těchto nálad pak využívají radikální pravicové skupiny v Česku, které zejména v Brně organizují protesty proti muslimům. Dále byly zaznamenány anonymní útoky například na brněnskou mešitu (vylepení karikatur Proroka, vepřové kosti před dveřmi mešity).

Média tím, že neutrálně referují o extremistech, vedou neplacenou kampaň vybrané skupině, která se často skrze své aktivity namířené vůči cizincům a menšinám v České republice dostává do mediálního prostoru. Z důvodu určité mediální přitažlivosti problematiky islámu pak média ve snaze upoutat fantastickou zprávou referují o akcích Národní strany nevyznačující se velkým společenským dopadem.

Do budoucnosti není příliš pravděpodobné, že by se mediální obraz muslimů změnil, neboť se v příštích letech nepředpokládá výrazný nárůst muslimské komunity. Předseda Islámské nadace v Praze Vladimír Sáňka se domnívá, že je mnoho možností, jak mediální obraz zlepšit. Například pořádáním kulturních akcí či pravidelným vydáváním tiskových zpráv. Muslimská obec však nedisponuje dostatkem personální základny. Zhruba 95 % členů jsou cizinci, kteří se potýkají s jazykovými problémy a nemohou se tak plně zapojit do fungování obce a obecně se ani mnoho neangažují. V dnešní době je odhadován počet členů Muslimské obce na několik stovek. Muslimské organizace působící na českém území se snaží být otevřené, pokud jednotlivec nebo skupina projeví zájem, jsou ochotni jej přijmout, odpovídat na jeho dotazy a není výjimečným jevem, že za nimi přicházejí studenti ohledně seminárních či závěrečných prací.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Obraz toho Druhého…

Bibliografie

BURGETOVÁ, Eva. Mediální boj o mešitu v Teplicích. [online]. Migraceonline.cz. 24. 1. 2006 [cit. 2014-01-2] dostupné na: <http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/medialni-boj-o-mesitu-v-teplicich>.

Jirák, Jan a Köpplová, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.

KADERKA Petr, KARHANOVÁ, Kamila, Obraz cizinců v médiích, [online]. Migraceonline.cz. 17. 5. 2004 [cit. 2014-01-31] dostupné na: <http://bluesimba.net/img_upload/c5618853bfbeef8dd1de5668410ec138/Obraz_cizincu_v_mediich_Zprava_o_projektu_za_rok_2002.pdf.>

McCOMBS, Maxwel E.; SHAW, Donald L. The Agenda Setting Function in Mass Media. The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No 2. (Summer, 1972) p. 176–177. Další dostupnost: <http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall06/McCombs%20and%20Shaw%20POQ%201972.pdf>.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2009, 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.

Terminologický slovník: Azyl, migrace a integrace. [online] Ministerstvo vnitra České republiky, 2014 [cit. 2. 1. 2014] Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx>.

TOPINKA, Daniel. Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt. [online]. Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, 2007 [cit. 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://eurabia.parlamentnilisty.cz/UserFiles/Document/integrace_muslimu.pdf>.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2007 (ve srovnání s rokem 2006). [online] Ministerstvo vnitra, 2008 [cit. 6. 3. 2014]. Dostupné z: <www.mvcr.cz/soubor/zprava08-pdf.aspx>.