Zaměření časopisu
Aims and scope

Cílem časopisu Kulturní studia je prezentovat výsledky výzkumů v oblasti kulturních studií a obecně v rámci sociálních a humanitních věd.
Preferované příspěvky jsou na základě vlastního terénního výzkumu s použitím kvalitativních výzkumných metod.
Časopis se zaměřuje na publikování statí týkajících se kolektivní identity a kolektivní paměti, etnicity, národnostních menšin, každodenního života.
The journal Cultural Studies publishes research results in the fields of cultural studies, social sciences and humanities.
Papers are preferred that are based on an author’s field research using qualitative research methods.
The journal aims to publish articles related to collective identity and collective memory, ethnicity, national minorities and everyday life.