Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase

Gabriela Reifová

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Tropical AgriSciences, CULS Prague, Czech Rep.
Gabriela@reifova.cz

Burials in Jewish culture as a set of socio-religious functions and their change over time

Authors: Gabriela Reifová
Language: Czech
Issue: 2/2015
Page Range: 49-70
No. of Pages: 22
Keywords: Jews; burying; Chevra kadisha; renewal; cemeteries; function
Summary/Abstract: The main aim of this paper is focused on burial and bereavement in Jewish culture and theirsocial and religious functions. Its goal is to study hidden ritual functions and explore the senseof the rite. Methods used for this research are based on the anthropological theory ofB. Malinowski’s functionalism. It conducts a survey of the Sacred Society Chevra kadisha activities existing within Jewish communities all around the world. Its status has been very important. It deals mainly with the Sacred Society in Prague and its development in time. The work studies rituals connected with death and the period of mourning which comes after afuneral. It also presents the evidence of members of the Jewish community in Prague observing the habits connected with burying. Finally, the thesis reveals the hidden functionsof the ritual on the grounds of Malinowski’s theory of functionalism.


Tento článek je zaměřen na pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí. Snahou je objevit skryté funkce a smysl rituálu pohřbívání na základě funkcionalistické teorie B. Malinowského, jež je nastíněna v prvních kapitolách. Dále je zaměřen zejména na pohřební bratrstvo Chevra kadiša, které funguje uvnitř židovských společenství po celém světě a hraje po řadu století v rámci rituálu pohřbívání významnou roli. Důraz je kladen zejména na fungování tohoto spolku a jeho proměnu v čase. V následujících kapitolách se věnuje rituálům spojených se smrtí a období truchlení po pohřbu. V závěru shrnuje výpovědi členů Židovské obce v Praze ohledně dodržování zvyků spojených s pohřbíváním a jsou odhaleny skryté funkce rituálu pohřbení.

Touto prací se podařilo zmapovat tradice a rituály v pražské židovské obci. Potvrdil se předpoklad, že skryté funkce související s rituálem židovského pohřbívání existují. Primární funkcí není rozloučení s mrtvým, jak by se mohlo zdát, ale příprava zemřelého na příchod
spasitele, Mesiáše, který bude vládnout židovskému národu během nového „zlatého“ věku světových dějin. Příprava zemřelého tahara proto musí být pečlivá, perfektní a Židé věnují této proceduře maximální pozornost, aby zemřelému neznemožnili šanci na zmrtvýchvstání. Jako každá tradice i rituály spojené s pohřbíváním přispívají k posílení soudržnosti židovské komunity. Zatímco dříve se komunita zcela přirozeně, aktivně účastnila všech rituálů, dnes se v Praze, zejména v důsledku asimilace, projevy soudržnosti omezily pouze na účast na samotném pohřbu.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Pohřbívání v židovské kultuře

Bibliografie

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad: [bez deuterokanonických knih. 14. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005, ©1985. 863, 287 s. ISBN 80-85810-40-9.

• Ceník prací a služeb hřbitovních oborů. In: Správa pražských hřbitovů [online]. 2013 [cit. 24. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.hrbitovy.cz/down/cenik.pdf>.

• DIVECKÝ, Jan. Židovské svátky. Praha: P3K, 2005, 75, [1] p. ISBN 978-809-0358-737.

• DOLEŽELOVÁ, Jana. Úcta k živým i k mrtvým: židovské zvyky a instituce při pohřbívání. Židovská ročenka – na rok 5751. 1990–1991, s. 64–72.

• GREENWALD, Ze’ev. Ša’arej halacha: brány halachy. 1. vyd. Překlad Miriam Havelková. Praha: Agadah, 2012, 451 s. ISBN 978-808-7571-026.

• HAUMANN, Heiko. Dějiny východních Židů. Překlad Hana Linhartová. V Olomouci: Votobia, 1997, 224 s. Velká řada, sv. 29. ISBN 80-719-8181-8.

• KLOTZ, Moritz. Krankenbesuch und Trauergebräuche nach Bibel und Talmud. Prag: im Selbstverlag, 1900,22 s.

• KOLATCH, Alfred J. The Jewish mourner’s book of why. Middle Village, N.Y.: J. David Publishers, c1993, 412 p. ISBN 08-246-0355-9.

• KRIŠTOFOVÁ, E. Pražská Chevra Kadiša. Praha, 2008. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita.

• LAMM, By Maurice. The Jewish way in death and mourning. [Rev. ed.]. New York: J. David, 1972, s. 265. ISBN 08-246-0126-2.

• MARCUS, Jacob Rader: The Triesch Hebra Kaddisha, Hebrew Union College, Cincinnati, 1946, str. 173.

• MARŤIŇÁKOVÁ, P.: Pražská chevra kadiša. Praha, Diplomová práce HTF UK.

• NEWMAN, Ja’akov et al. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. 1. vyd. Praha: Sefer, 2009. 285 s. Judaika; Sv. 1. ISBN 80-900895-3-4.

• NOSEK, Bedřich a Pavla DAMOHORSKÁ. Židovské tradice a zvyky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2010, 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.

• ONDRAČKA, Lubomír. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. 1. vyd.
V Praze: Cesta domů, 2010, 116 s. ISBN 978-809-0451-636.

• POJAR, Miloš. Izrael. 2., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2009, 202 s. Stručná historie států, sv. č. 60. ISBN 978-807-2774-357.

• Převtělování duší v kabale. In: Judaismus [online]. 2004 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/prevtelovanidusi.htm>.

• PUTÍK, Alexandr, Eva KOSÁKOVÁ a Dana CABANOVÁ. Židovské tradice
a zvyky:svátky, synagoga a běh života
. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005, 87 s. Průvodce expozicí (Židovské muzeum). ISBN 80-868-8901-7.

• STEINOVÁ, Iva. Bejt Olam: Pohřbívání v židovské tradici. Maskil. 2005, roč. 4, č. 6.

• STEINOVÁ, Iva. Bejt Olam: Pohřbívání v židovské tradici. Maskil. 2005, roč. 4, č. 7.

• VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Vyd. 1. Překlad Marie Holá. Praha: Vyšehrad, 2009, 299 s. Světová náboženství (Vyšehrad). ISBN 978-807-0219-638.

• WHITE, Eric. Bronislaw Malinowski: Identifying the Kula Ring of the Trobriand Islanders: The Role of Ethnographic Field Observation in Pattern Recognition By Eric White. Center for Spatially Integrated Social Science [online]. [cit. 2. 1. 2014]. Dostupné z: <http://www.csiss.org/classics/content/98>.

• Židovské cesty provázané s křesťanskými. Magni: Cesty s příběhem [online]. 2013 [cit. 24. 2. 2014]. Dostupné z: <http://www.magni.cz/history/timeline/zidovske-cesty-navzajem-provazene-s-krestanskymi.html>.