Postsocialistická transformace společnosti v Kyrgyzstánu

Dagmar Nováková

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
novakova25@post.cz

Post-socialist transformation of society in Kyrgyzstan

Author: Dagmar Nováková
Language: Czech
Issue: 1/2013
Page Range: 67-87
No. of Pages: 21
Keywords: Kyrgyzstan; Soviet Union; Talas; transformation; everyday life
Summary/Abstract: This thesis deals with post-socialist transformation of society in Kyrgyzstan targeting southern part of the country – Talas region. The main goal of this paper is to find answers on singular objectives concerning everyday life: family, social status of women in the society and institution of marriage at pre-Soviet (till 1917), Soviet (1917–1991) and post-Soviet period(1991 – up to now). Summarizing the changes, whether there have been based on transformational changes during these periods.


Tato studie se zabývá postsocialistickou transformací společnosti v Kyrgyzstánu se zaměřením na severní část země oblast Talas. Cílem předkládaného příspěvku je postihnout důsledky transformačních procesů ve středoasijských republikách bývalého SSSR na příkladu Kyrgyzstánu. Práce poukazuje na spektrum změn, ke kterým začalo docházet v souvislosti s ekonomickou transformací a které zásadním způsobem přetváří kulturu chápanou jako způsob života. Cílem této studie je zjistit, zda v Kyrgyzstánu v důsledku transformačních procesů došlo ke změnám v následujících oblastech každodenního života: rodina, postavení ženy ve společnosti a instituce manželství. Pro zpracování tématu tohoto příspěvku byla vybrána kvalitativní metodologie v podobě případové studie se střednědobým výzkumem.

Dále byl důraz kladen na seznámení se s historickými okolnostmi v oblastech každodenního života. Každá kapitola je rozdělena na období předsovětské, sovětské a postsovětské. Předsovětské období je chápáno jako doba do roku 1917, nejčastěji jsou informace získány z 80. let 19. století, kdy do Kyrgyzstánu proudilo mnoho cestovatelů. Období sovětské je zde považováno od roku 1917, tj. od Velké říjnové socialistické revoluce (7. listopad). Od konce roku 1991, kdy vzniká Společenství nezávislých států (oficiálně přestal Sovětský svaz existovat 31. 12. 1991), začíná postsovětské období, které trvá až dodnes.

Práci z kvalitativní stránky prokládají životní příběhy Kyrgyzů od studentů Americké univerzity ve Střední Asii (AUCA) a případové studie u dvou konkrétních rodin, u kterých probíhal střednědobý výzkum. Jan Hendl popisuje případovou studii jako „detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců. Jde v ní o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti“. Díky případové studii bylo možné získat zřejmé informace o konkrétních jedincích, jejich činnostech a každodenním životě v Kyrgyzstánu.

Transformace společnosti v Kyrgyzstánu bývá označována převážně jako ekonomická, zahrnovala deregulaci veřejného sektoru a trhu práce, liberalizaci cen, velkou privatizaci, vytvoření moderního bankovnictví a finanční infrastruktury, rozvoj legislativních norem pro efektivní fungování soukromého sektoru, vznik nové národní měny a řadu dalších opatření. Kyrgyzstán prošel také transformací hledání a vytváření nové ideologie. Transformace se projevila v celé společnosti a vyústila ve změny v celé kultuře. Tento požadavek se vyznačoval různými projevy – lidé se navraceli k náboženství, vznikla tzv. dočasná religiozita, utváření nové národní kyrgyzské identity skrze národního hrdinu Manase, vytlačení ruského jazyka z úředního styku, apod. Velkou změnou díky transformaci prošly také oblasti zemědělství, dřívější kolchozy a sovchozy se rozpadly. Došlo k privatizaci půdy, část půdy dostal každý občan Kyrgyzstánu, zbytek půdy se prodával. Soukromý sektor se stal převládajícím sektorem hospodářství státu.

Celý příspěvek: Postsocialistická transformace společnosti v Kyrgyzstánu

Bibliografie

• ABAZOV. R. Policy of economic transition in Kyrgyzstan. Oxford: Tailor & Francis Ltd., 1999, s. 197–223. ISSN 0263-4937. [online] 2012 [cit. 13. 9. 2012]. Dostupné z: databáze Proquest
• ANNAMURADOV, M. Preserving Kyrgyzstan´s History. The Beet Farmer: Kaliyjan Januzakova (Kyrgyz, 1928) [online]. 2010 [cit. 13. 11. 2012]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20100810013307/http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-beet-farmer-kaliyjan-januzakovakyrgyz-1928&catid=34:interviews&Itemid=29
• CURTIS G. E. Kyrgyzstan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1996. [online] 2003-2012 [cit. 4. 11. 2012]. Dostupné z: http://countrystudies.us/kyrgyzstan/11.htm
• HENDL J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.
• HERMANNOVÁ Z. Postsocialistická transformace společnosti ve Střední Asii. Případová studie v jižním Kyrgyzstánu, oblast Batken. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2012.
• HORÁK, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2008.
• HVOSLEF H. E. Tribalism and modernity in Kirgizia. The third Nordic conference on Middle Eastern Studies: Ethnic encounter and culture change. Joensuu, Finland, 19–22 June 1995. [online] 1995 [cit. 19. 10. 2012]. Dostupné z: http://www.hf.uib.no/smi/paj/Hvoslef.html
• KOKAISL, P. a kol. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. Praha: Za hranice – Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU, 2011. ISBN 978-80-254-9365-6 (NOSTALGIE : Váz.).
• KOKAISL, P. a kol.; PARGAČ, J. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. DOI: 10.13140/RG.2.1.2092.7124 ISBN: 80-7308-119-9
• KOKAISL, P. a kol. Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008.
• KOKAISL P. Základy antropologie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007.
• Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977.
• MACHONIN, P. Postkomunistická sociální transformace a modernizace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. s. 1–2. [online] 2009 [cit. 20. 8. 2012]. Dostupný z: http://samba.fsv.cuni.cz/~cabanova/UVOD%20SP%202009/7_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka/Machonin.pdf
Tribes and Clans. Travel Encyclopedia of Kyrgyzstan. [online] 2009 [cit. 29. 10. 2012]. Dostupné z: http://celestial.com.kg/articles/people/Culture/Tribes-and-Clans/Tribesand-Clans_70.htm
• TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History. Driver: Oktiabr Akmoldoevich Akmoldoev (Kyrgyz, 1939) [online]. 2010 [cit. 12. 9. 2012]. Dostupné z: http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:the-driver-oktiabr-akmoldoevich-akmoldoev-kyrgyz-1939&catid=34:interviews&Itemid=29
• TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History. Haji: Abdysh Asanovich Asanov (Kyrgyz, 1925) [online]. 2010 [cit. 13. 11. 2012]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20100810112516/http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:the-haji-abdysh-asanovich-asanovkyrgyz-1925&catid=34:interviews&Itemid=29
• ZAKON KYRGYZSKOJ RESPUBLIKI. O sudach aksakalov. [online]. 2002, 2002-07-04 [cit. 15. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14320