Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR

Michaela Kratochvílová

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
misa.krat@gmail.com

The process of construction of identity on the example of Italians living in the Czech Republic

Author: Michaela Kratochvílová
Language: Czech
Issue: 1/2015
Page Range: 66-98
No. of Pages: 33
Keywords: identity – construction; assimilation; ethnic minorities; identity; immigration; Italy; Italians; collective identity; multiculturalism; stereotypes
Summary/Abstract: The study shall delineate identity construction process of foreigners on the example of Italianminority living in Czech Republic. First part is focused on theoretical summary of concepts ofidentity. Goal of the practical part is to introduce the ways of identity construction of Italiansin foreign countries and how they accept their own identity. Another subject of the thesis isgetting to know perception of position in the major society and relationship with theenvironment. Answers are divided into categories as family, language, relationship withmajority, religion, saint days, cuisine and discrimination.


Itálie je jedním z hlavních partnerů České republiky nejen v obchodu, ale i kultury, turismu a diplomacie. V České republice fungují stovky italských firem a obchodních uzlů, je to i jedno z oblíbených míst Italů pro dovolené i hledání pracovního uplatnění. Existuje tedy mnoho důvodů, proč se zajímat o italskou komunitu v České republice. Tato studie sе snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem minoritní skupina Italů na území České republiky konstruuje a vnímá svoji identitu.

Cílem této studie je odpovědět na otázku, jakým způsobem Italové v České republice konstruují a vnímají svoji identitu. Práce se zabývá faktory, které tvorbu identity ovlivňují a které jsou při tvorbě identity podstatné. Jedná se především o jazyk, zvyky, tradice a jejich udržování, náboženství a jejich vztah k České republice i k rodné zemi. Práce se snaží vymezit problematiku procesu identifikace cizinců a jejich způsob vyhledávání svého italského, popřípadě českého Já. Zabývá se také důvody, které vedly informátory k přestěhování do České republiky, jejich způsobu integrace a případné diskriminace.

Studie poukázala na to, v jaké míře si Italové faktory ovlivňující jejich identitu připouštějí, jakou důležitost jim přikládají a jak tuto identifikaci vnímají. Dále se zaměřovala na to, jak se Italové v majoritní české společnosti cítí, jak vnímají spoji kulturu, svoje a své okolí. Svoji italskou identifikaci vidí informátoři především ve svém původu a v prostředí, ve kterém vyrůstali. Jedná se v jejich případě o emoční vztah ke své rodné vlasti a jazyku. K samotné rodné zemi mají velmi kladný vztah a považují ji za krásnou zemi, která je ale v situaci, kdy nenabízí žádnou budoucnost. Za tuto situaci se viní právě samotní respondenti jako Italové. Většina informátorů se rozhodla odjet z rodné země do České republiky z důvodu ekonomické krize a slabých sociálních opatřeních, doprovázených zájmem o zkušenost v cizí zemi. V České republice pak nalezli jistoty, které jim v Itálii chyběly.

Svoji italskou identitu si Italové v České republice udržují a konstruují především skrze komunikaci s rodinou a italskými přáteli. Rodina je pro Italy velmi silným pojítkem s Itálii a Italové, dle informátorů, jsou ke své rodině skutečně silně poutaní. Rodný jazyk je pro většinu z nich také velmi důležitým aspektem k identifikaci. I kontakt s italskými přáteli jim dodává příjemný pocit, kdy mohou čerpat z italského veselého charakteru, který jim často chybí u Čechů. Srazy, pořádané komunitou, nejsou pro informátory důležitým prvkem jejich identity.

Neméně důležitým faktorem je pak udržování tradiční italské kuchyně a informátoři se shodovali na tom, že jejich kuchyně slouží jako identifikační prvek Italů nejen v rodné zemi, ale i mimo ni. Svoje italské si Italové v České republice často připomínají i pomocí běžných maličkostí, jako může být pouhé vychutnání kávy v kavárně, čtení knih, srazy s velkým množstvím přátel nebo touha promluvit si s přáteli v rodném dialektu, kterým v Itálii často ani nemluvili. Estetické cítění a působení dobře na okolí je také jedním z faktorů, který patří k italské identifikaci.

Náboženství se neprojevilo jako faktor, který by Italům pomáhal udržovat jejich identitu. Informátoři byli ateisté i věřící, ale ve velké míře neprojevovali svoji víru navenek. Nenavštěvovali téměř mše, jako je častým zvykem v Itálii, a svoji víru si udržovali uvnitř sebe. Náboženská výchova Italům poskytuje jisté množství hodnot, které v nich zůstávají, ale pochopení samotné víry je podle informátorů otázkou času, věku a zkušeností.

Výzkum ukázal, že si Italové v České republice udržují a zároveň vnímají svoji italskou identitu pomocí několika faktorů, především jazykem, rodinnými vztahy, zvyklostmi a udržováním tradiční italské kuchyně. Zajímavým zjištěním byl fakt, že většina informátorů neměla zájem o setkávání s ostatními členy italské komunity ve formě organizovaných kulturních akcí. Informátoři se shodovali v tom, že své přátele nemusí vyhledávat jen mezi Italy, a také v tom, že jim srazy pořádané Italy připadají jako srazy pravého italského klišé.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR

Bibliografie

 • ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. 317 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0051-6.
 • BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-859-5946-1.
 • CALABRESE, Omar. Esiste una “identità italiana”? [online]. 2009 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://www.omarcalabrese.net/?p=215
 • EISENSTADT, Samuel Noah; GIESEN, Bernhard. Konstrukce kolektivní identity. In HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 361 – 374. ISBN 80-86429-20-2.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Vyd. 1. Překlad Tereza Kuldová a Marek Jakoubek. Praha: Triton, 2007. 268 s. ISBN 978-80-7254-925-2.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. Studijní texty (Slon), ISBN 978-807-4190-537.
 • GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-856-0528-7.
 • GREW, Raymond. Konstrukce národní identity. In HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 203 – 216. ISBN 80-86429-20-2.
 • HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu [online]. 2007 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet
 • Kdo jsme. [online] Italský kulturní institut Praha, 2014 [cit. 2014-06-22]. Dostupné z: http://www.iicpraga.esteri.it/IIC_Praga/Menu/Istituto/Chi_siamo/
 • JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 2001, 285 s. ISBN 80-717-8535-0.
 • JENKINS, Richard. Rethinking ethnicity: arguments and explorations. Thousand Oaks, California: Sage, 1997. 195 s. ISBN 08-039-7677-1.
 • JENKINS, Richard. Social identity. 3rd ed. New York: Routledge, 2008. 246 s. ISBN 978-020-3927-410.
 • LELLI, Gabriella. L’identità rimossa: gli italiani e l’Italia : profilo di una dialettica complessa. Roma: A. Armando, 2000c, 285 s. Intersezioni (Rome, Italy). ISBN 88-714-4832-4.
 • PECHAR, Jiří. Být sám sebou: pojem identity a jeho meze. 1. vyd. Praha: Hynek, 1995. 203 s. KROV: kritika, rozum, věda. ISBN 80–85906–13–9.
 • PETRUCIJOVÁ, Jelena. Multikulturalismus, kultura, identita. 1. vyd. Ostravská univerzita, 2005. 66 s. ISBN 80-736-8083-1.
 • PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 2. rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7367-280-5.
 • ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita…..regionální identita. (I. část): SocioWeb [online]. 2009 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=138&lst=116
 • ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-808-6429-830.
 • VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan a kol. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 404 s. Psyché. ISBN 978–80–247–1428–8.