Prolínání subkultur: příklad burlesky

burleska

Veronika Němcová
Fakulta humanitních studií UK v Praze, José Martího 31, 162 52 Praha 6
email: veru-nemcova@seznam.cz

Blending of subcultures: the example of burlesque

Author: Veronika Němcová
Language: Czech
Issue: 2/2016
Page Range: 57-81
No. of Pages: 25
Keywords: Culture; subculture; BDSM; Gothic; Pin-up; burlesque; alternative lifestyle
Summary/Abstract: Human society is surrounded by culture, and through it expresses its customs, traditions andcultural patterns. This legacy will pass on to the future generations through the socialinteractions. In real life it is not possible to create such a culture that is identified by everyone.This contradiction and disagreement is reflected by criticism of social conventions, andalways has been associated with an art and ideological movements. Burlesque originated atthe end of the 19th century as a satirical and parodic performances connected with thestriptease. In the fifties of the 20th century, in the postwar period, against the background ofculture appeared the first subcultures in connection with the collapse of consensus, aversion towarfare, political ideologies and newly brings a brand-new attitude to life and self-expression,the alternative way of life. Culture is a living phenomenon with an ability to revitalize andtransform itself through the time. At first glance its parts might not be related, but rather maybe interwoven. The possible ways of blending are demonstrated in this work just through thesubcultures and the burlesque.


Satirická a parodická vystoupení propojena s odhalenými ženskými křivkami v podobě uměleckého striptýzu obohacená o hudbu, tanec, zpěv, tak lze ve zkratce vymezit burlesku včetně toho, co ji vystihuje – elegance, decentnost a humor. Ve třicátých letech 20. století zažívala v Americe svůj „zlatý věk“ a rozšířená byla i v Evropě, odkud paradoxně ve své prvotní podobě původně pochází a vznikla zde v druhé polovině 19. století. Jenže tak jako období slávy poznamenala burlesku krize a úpadek, kvůli němuž prakticky vymizela. V poslední fázi byla vytlačena striptýzovými kluby, jimž chyběl nejen humor, ale i erotická estetika. Zlom přišel až v 90. letech 20. století, kdy se začala burleska znovu objevovat v Americe. Dnes opět zažívá světový boom na několika světadílech významné a rozšířené scény jsou v Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. S renesancí burlesky přichází řada inovací, celosvětově už není držen koncept tradiční burlesky a rozvíjí se neoburleska zpestřená prvky současné populární kultury a spřízněných subkultur, které spadají do alternativního způsobu života. Díky neustálému vývoji burleskní scény a tematickému přesahu do mnoha společenských a kulturních sfér se tento historicko-společensko-kulturní fenomén těší rostoucímu zájmu a má co nabídnout i dnešnímu publiku, proto se lze s burleskou ve své svébytné podobě setkat v České republice.

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný způsob prolínání subkultur na příkladu burlesky a s ní spojenými subkulturami BDSM, Gothic a Pin-Up. Vzhledem k tématu byly zvoleny subkultury mající spojitost s burleskou především v historickém kontextu a také z vizuálního hlediska. Na teoretickém základě pak může být demonstrováno prolínání subkultur a burlesky. Pohled na současnou jak subkulturní, tak burleskní scénu je v teorii vztažený na celosvětové měřítko. Kvalitativní výzkum je zaměřen především na situaci v České republice. Jednou z použitých metod byly polostrukturované rozhovory a druhou metodou dotazovaní prostřednictvím elektronické komunikace. Se třemi dotazovanými (Angelina Angelic , Lady Mousellyca a Sonny Vargas ) byl proveden polostrukturovaný rozhovor. Dalším třem dotazovaným (Miss Cool Cat, Stephanie van der Strumpf a Angelica G. L’Amour) byl poslán dotazník s otevřenými otázkami, dotazování přes elektronickou komunikaci probíhalo v období říjen – únor (2015–2016). Všechny dokumenty se nachází v archivu autorky. Cíleně jsou použity umělecké pseudonymy, které k burlesce neoddělitelně patří a performeři jsou pod nimi v reálném prostředí i veřejnosti známí.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Prolínání subkultur: příklad burlesky

Bibliografie

• BRIGGEMAN, Jane. Burlesque: Legendary Stars of the Stage. USA: BearManor Media, 2012. ISBN 978-1-59393-663-1
• BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-321-0
• BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-71-68-304-3
• ČERNÁ, Alena, ŠMAHEL, David. Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur emo a gothic. E-psychologie © 2007-2015 Českomoravská psychologická společnost. ISSN: 1802-8853
• DIGITALIS, Raven Goth: Magická stránka temné kultury. Praha: Volvox Globator, 2009. ISBN 978-80-7207-744-1
• EDWARDS, Tim. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-685-8
• FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jana Piszkiewicze, 2004. ISBN 80-86768-06-6
• FORMÁNEK, Ondřej. Kitten de Ville: Průkopnice nové burlesky [online]. archiv.ihned.cz, Hospodářské noviny IHNED © 1996-2016 Economia, a.s. [cit. 15. 12. 2015]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64293660-kitten-de-ville-prukopnice-nove-burlesky
• FRITZ, George. Adolescents and the Goth subculture. Brown University Child & Adolescent Behavior Letter. 8, June 2006. ISSN: 1058-1073. Získáno z databáze EBSCO
• GOLDWYN, Liz. Pretty Things: The Last Generation of American Burlesque Queens. New York: HarperCollins, 2006. ISBN 978-0-06-201181-7
Gothic – Hudba, Styl, Hnuti, Subkultura II. [online] sanctuary.cz, © Sanctuary.cz 2016 [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: http://www.sanctuary.cz/130-gothic-hudba-styl-hnuti-subkultura-ii
• HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7367-569-1
• HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-835-6
• HEŘMANOVÁ, Eva. Burleska. [online]. artslexikon.cz, © Eva Heřmanová, Jitka Černá. Dostupné z: http://artslexikon.cz/index.php/Burleska
• Historie Pin-up girls [online]. pinupgirls.cz, © 2013 Unique Theme Responsive. Design and Developed by Dessign.net [cit. 15. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.pinupgirls.cz/pin-up-girls-historie/
• IACOB, Ionela Florina. Rethinking Goth. Identity as Style. Scientific Journal of Humanistic Studies. 2, 2, s. 13-25, March 2010. ISSN: 2066-8880. Získáno z databáze EBSCO
• JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2001. ISBN 80-7178-535-0
• KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86429-39-3
• MATOUŠEK, Oldřich. Mládež a delikvence. Praha: Portál, s. r. o., 1998. ISBN 978-80-7178-226-1
• NALLY, Claire. Grrrly hurly burly: neo-burlesque and the performance of gender. Textual Practice. 23, 4, 621-643, Aug. 2009. ISSN: 0950236X.
• PINE, Julia. In Bizarre Fashion: The Double-Voiced Discourse of John Willie’s Fetish Fantasia. Journal of the History of Sexuality. 22, 1, January 2013. ISSN 1043-4070. Získáno z databáze EBSCO
• REGEHR, K. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards Empowerment. Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN 1095-5143.
• ROSS, Becki. Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2009. ISBN 978-0-8020-9698-2
• RYBENSKÁ, Kateřina. Na co se zapomnělo v televizním pořadu Kmeny: Cosplay [online]. kulturnistudia.cz, © Kulturní studia, 2013–2016. ISSN 2336-2766. Dostupné z: http://kulturnistudia.cz/na-co-se-zapomnelo-v-televiznim-poradu-kmeny-cosplay/
• SCHARF, Natascha. Gotický svět. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-852-3
• SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-2907-7
• SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, s. r. o., 2000. ISBN 80-7178-328-5
• SPOONER, Cathrine. Review Article Glamorising the Gothic. Gothic Studies. 13, 1, 95-106, May 2011. ISSN: 13627937. Získáno z databáze EBSCO
• URBAN, Lukáš, DUBOVSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. ISBN 978-80-247-3563-4
• VEČERA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-9764-9
• VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Bratislava: Columbus, spol. s r. o., 1993. ISBN 80-7136-030-9
• VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-1428-8
• WEISS, Petr a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8
• WHEELER, Leigh Ann. Pin-Up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture. Journal of American History. 93, 4, s. 1262-1263, Mar. 2007. ISSN 0021-8723.
• WHEELER, Leigh Ann. Where Else but Greenwich Village? Love, Lust, and the Emergence of the American Civil Liberties Union’s Sexual Rights Agenda, 1920-1931. Journal of the History of Sexuality. 1, 60, 2012. ISSN 1043-4070.

Zdroj fotografie náhledového obrázku: Pavel Hejný