Prolínání subkultur: příklad burlesky

burleska

Veronika Němcová
Fakulta humanitních studií UK v Praze, José Martího 31, 162 52 Praha 6
email: veru-nemcova@seznam.cz

Abstract

Satirická a parodická vystoupení propojena s odhalenými ženskými křivkami v podobě uměleckého striptýzu obohacená o hudbu, tanec, zpěv, tak lze ve zkratce vymezit burlesku včetně toho, co ji vystihuje – elegance, decentnost a humor. Ve třicátých letech 20. století zažívala v Americe svůj „zlatý věk“ a rozšířená byla i v Evropě, odkud paradoxně ve své prvotní podobě původně pochází a vznikla zde v druhé polovině 19. století. Jenže tak jako období slávy poznamenala burlesku krize a úpadek, kvůli němuž prakticky vymizela. V poslední fázi byla vytlačena striptýzovými kluby, jimž chyběl nejen humor, ale i erotická estetika. Zlom přišel až v 90. letech 20. století, kdy se začala burleska znovu objevovat v Americe. Dnes opět zažívá světový boom na několika světadílech významné a rozšířené scény jsou v Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. S renesancí burlesky přichází řada inovací, celosvětově už není držen koncept tradiční burlesky a rozvíjí se neoburleska zpestřená prvky současné populární kultury a spřízněných subkultur, které spadají do alternativního způsobu života. Díky neustálému vývoji burleskní scény a tematickému přesahu do mnoha společenských a kulturních sfér se tento historicko-společensko-kulturní fenomén těší rostoucímu zájmu a má co nabídnout i dnešnímu publiku, proto se lze s burleskou ve své svébytné podobě setkat v České republice.

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný způsob prolínání subkultur na příkladu burlesky a s ní spojenými subkulturami BDSM, Gothic a Pin-Up. Vzhledem k tématu byly zvoleny subkultury mající spojitost s burleskou především v historickém kontextu a také z vizuálního hlediska. Na teoretickém základě pak může být demonstrováno prolínání subkultur a burlesky. Pohled na současnou jak subkulturní, tak burleskní scénu je v teorii vztažený na celosvětové měřítko. Kvalitativní výzkum je zaměřen především na situaci v České republice. Jednou z použitých metod byly polostrukturované rozhovory a druhou metodou dotazovaní prostřednictvím elektronické komunikace. Se třemi dotazovanými (Angelina Angelic , Lady Mousellyca a Sonny Vargas ) byl proveden polostrukturovaný rozhovor. Dalším třem dotazovaným (Miss Cool Cat, Stephanie van der Strumpf a Angelica G. L’Amour) byl poslán dotazník s otevřenými otázkami, dotazování přes elektronickou komunikaci probíhalo v období říjen – únor (2015–2016). Všechny dokumenty se nachází v archivu autorky. Cíleně jsou použity umělecké pseudonymy, které k burlesce neoddělitelně patří a performeři jsou pod nimi v reálném prostředí i veřejnosti známí.

Celý příspěvek: Prolínání subkultur: příklad burlesky

Bibliografie

• BRIGGEMAN, Jane. Burlesque: Legendary Stars of the Stage. USA: BearManor Media, 2012. ISBN 978-1-59393-663-1
• BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-321-0
• BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-71-68-304-3
• ČERNÁ, Alena, ŠMAHEL, David. Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur emo a gothic. E-psychologie © 2007-2015 Českomoravská psychologická společnost. ISSN: 1802-8853
• DIGITALIS, Raven Goth: Magická stránka temné kultury. Praha: Volvox Globator, 2009. ISBN 978-80-7207-744-1
• EDWARDS, Tim. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-685-8
• FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jana Piszkiewicze, 2004. ISBN 80-86768-06-6
• FORMÁNEK, Ondřej. Kitten de Ville: Průkopnice nové burlesky [online]. archiv.ihned.cz, Hospodářské noviny IHNED © 1996-2016 Economia, a.s. [cit. 15. 12. 2015]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64293660-kitten-de-ville-prukopnice-nove-burlesky
• FRITZ, George. Adolescents and the Goth subculture. Brown University Child & Adolescent Behavior Letter. 8, June 2006. ISSN: 1058-1073. Získáno z databáze EBSCO
• GOLDWYN, Liz. Pretty Things: The Last Generation of American Burlesque Queens. New York: HarperCollins, 2006. ISBN 978-0-06-201181-7
Gothic – Hudba, Styl, Hnuti, Subkultura II. [online] sanctuary.cz, © Sanctuary.cz 2016 [cit. 23. 1. 2016]. Dostupné z: http://www.sanctuary.cz/130-gothic-hudba-styl-hnuti-subkultura-ii
• HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7367-569-1
• HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-835-6
• HEŘMANOVÁ, Eva. Burleska. [online]. artslexikon.cz, © Eva Heřmanová, Jitka Černá. Dostupné z: http://artslexikon.cz/index.php/Burleska
• Historie Pin-up girls [online]. pinupgirls.cz, © 2013 Unique Theme Responsive. Design and Developed by Dessign.net [cit. 15. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.pinupgirls.cz/pin-up-girls-historie/
• IACOB, Ionela Florina. Rethinking Goth. Identity as Style. Scientific Journal of Humanistic Studies. 2, 2, s. 13-25, March 2010. ISSN: 2066-8880. Získáno z databáze EBSCO
• JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2001. ISBN 80-7178-535-0
• KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86429-39-3
• MATOUŠEK, Oldřich. Mládež a delikvence. Praha: Portál, s. r. o., 1998. ISBN 978-80-7178-226-1
• NALLY, Claire. Grrrly hurly burly: neo-burlesque and the performance of gender. Textual Practice. 23, 4, 621-643, Aug. 2009. ISSN: 0950236X.
• PINE, Julia. In Bizarre Fashion: The Double-Voiced Discourse of John Willie’s Fetish Fantasia. Journal of the History of Sexuality. 22, 1, January 2013. ISSN 1043-4070. Získáno z databáze EBSCO
• REGEHR, K. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards Empowerment. Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN 1095-5143.
• ROSS, Becki. Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2009. ISBN 978-0-8020-9698-2
• RYBENSKÁ, Kateřina. Na co se zapomnělo v televizním pořadu Kmeny: Cosplay [online]. kulturnistudia.cz, © Kulturní studia, 2013–2016. ISSN 2336-2766. Dostupné z: http://kulturnistudia.cz/na-co-se-zapomnelo-v-televiznim-poradu-kmeny-cosplay/
• SCHARF, Natascha. Gotický svět. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-852-3
• SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-2907-7
• SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, s. r. o., 2000. ISBN 80-7178-328-5
• SPOONER, Cathrine. Review Article Glamorising the Gothic. Gothic Studies. 13, 1, 95-106, May 2011. ISSN: 13627937. Získáno z databáze EBSCO
• URBAN, Lukáš, DUBOVSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. ISBN 978-80-247-3563-4
• VEČERA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-9764-9
• VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Bratislava: Columbus, spol. s r. o., 1993. ISBN 80-7136-030-9
• VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-1428-8
• WEISS, Petr a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8
• WHEELER, Leigh Ann. Pin-Up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture. Journal of American History. 93, 4, s. 1262-1263, Mar. 2007. ISSN 0021-8723.
• WHEELER, Leigh Ann. Where Else but Greenwich Village? Love, Lust, and the Emergence of the American Civil Liberties Union’s Sexual Rights Agenda, 1920-1931. Journal of the History of Sexuality. 1, 60, 2012. ISSN 1043-4070.

Zdroj fotografie náhledového obrázku: Pavel Hejný