Region a regionální identita ve vztahu k regionálnímu rozvoji

Irena Cejpová
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email: cejpova@pef.czu.cz

Region and regional identity in relation to regional development
DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2018.110204
Author: Irena Cejpová
Language: Czech
Issue: 2/2018
Page Range: 74-84
No. of Pages: 11
Keywords: Region, regional development, regional sciences, socio-cultural capital, identity, regional identity
Summary/Abstract:
The overview study focuses on the topic of the region, its characteristics and utilization in regional sciences. The concept of the region is based on the concepts of physical geography. The definition has taken over other scientific disciplines dealing with research related to the geo-physical space. Regional sciences, including geography and economics, sociology or political science, are concerned with space and actors, which determine the character of the space to a certain extent. For that reason, the study included the conceptualization of the region along with the definition of the concept of regional identity. This concept creates research area to connect topics to interdisciplinary research in the field of social sciences.


V českém vědeckém prostředí se zvedla vlna zájmu o regiony a regionální identitu se společensko-politickými změnami na přelomu druhého tisíciletí. Tato pozornost byla mimo jiné zapříčiněna postupným slábnutím národní identity, která byla doposud samozřejmou a stálou autoritou. Politicko-hospodářsko-kulturní integrace Evropy vyzdvihla význam regionů, které stály v pomyslné opozici proti podsouvanému nacionalismu postsovětských satelitů i nacionalismu národnímu. Regiony se měly stát novým tmelícím prvkem těsné evropské spolupráce. Později se však regiony staly prostředkem péče o kulturní pluralitu a předmětem podpory strukturálního rozvoje. „Mnohé regiony se tak nejen staly předmětem kolektivních či teritoriálních identifikací lidí, nýbrž některé z nich, především ty politicky periferní či strukturálně slabé, zahájily současně boj o uznání…“.
Současný regionální rozvoj se z hlediska strategií odkazuje na dokumenty Evropské unie , která klade zřetel na jedinečnost lokality a jejich hmotných a nehmotných zdrojů. Bere tedy v potaz i sociokulturní kapitál stimulující vývoj lokální kultury v pozitivních i negativních konotacích. Tento specifický kapitál propojující prostor s jeho aktéry je jedním z předpokladů pro tvorbu identity s určitým sociálním celkem i územím. V tomto pojetí je třeba zmínit význam sociálního a kulturního kapitálu. Sociální kapitál je jednou z hybných sil, která se dává do souvislosti s místními obyvateli – aktéry. Teoretikem sociálního kapitálu je např. francouzský sociolog a antropolog Pierre Bourdieu (1930‒2002), který tímto pojmem rozumí síť kontaktů, jež může jednotlivec využít ke svému hmotnému či nehmotnému užitku prostřednictvím mezilidské interakce a je tak individuálním bohatstvím jednotlivce. Sociálním kapitálem se myslí např. sdílené normy chování, vzájemnost, sounáležitost, sociální sítě a informační kanály, ale i vztahy mezi stekeholdery. Kulturní kapitál je chápán socializačním procesem získané vědění, který následně ovlivňuje vztah a přístup k podnícení sociálního kapitálu. Kulturním kapitálem jsou shledávány např. kulturní hodnoty, duchovní život, způsob života, zájmy. Mezi sociálním a kulturním kapitálem tvořící spojovací článek stojí lidský kapitál, který je určován mírou vzdělanosti, kvalifikací, jazykovou vybaveností, identitou aj. Tyto kapitály propojují tematické zaměření regionálních věd spolu se zájmem o hlubší pochopení motivů jednání jedinců žijících v určitém prostoru, např. skrze bádání nad regionem, regionální identitou, identitou regionu apod. Souhrnně lze sociokulturní kapitál chápat za schopnost společenství daného prostoru v podobě konkrétního územního celku, např. obce, kraje, vykonávat činnosti související s rozvojem území. Sociokulturní kapitál je tedy nutnou podmínkou pro územní/regionální rozvoj.
K regionálnímu rozvoji se dá přistupovat z nejrůznějších pohledů – lze sledovat regionální politiku, strategie regionálního plánování, státní politiku a její dopad v hospodářství, průmyslu, zemědělství, dopravě či ekologii v určitém prostoru. Vzhledem k propojenosti veškerých vztahů a procesů nejen ekonomických, ale i společenských je vhodné realizovat výzkum se zaměřením na regionální rozvoj právě z perspektivy multidisciplinarity a snahou o propojení ekonomického a kulturně-sociálně-společenského hlediska.
Cílem této přehledové studie je vymezit pojem region z historické i současné perspektivy, poukázat na rozdíly ve využívání tohoto konceptu v klasické geografii oproti sociální geografii. Dále dát do širších souvislostí konceptualizaci regionu s regionální identitou.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Region a regionální identita ve vztahu k regionálnímu rozvoji

Bibliografie

 • BAUMAN, Zygmunt, MAY, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2010, 239 s. ISBN 978-80-7419-026-1.
 • BOURDIEU, Pierre. The Forms of Capital. p. 241–258. In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by J. G. Richardson. New York: Greenwood Press, 1986. 401 p. ISBN 978-0-313-23529-0.
 • BREAKWELL, Glynis. Social representations and social identity. Papers on social representations, 1993, 2 (3), s. 198–217.
 • BROŽ, Miroslav, HOUŽVIČKA, Václav, NOVOTNÝ, Lukáš (ed.) Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. 2007, 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5.
 • DZIEWONSKI, Kazimierz. Concepts and terms in the filed of economic regionalization. In: MACKA, M. (ed.): Economic regionalization. Praha: Academia. 1967.
 • HAMPL, Martin. Teorie komplexity a diferenciace světa se zvláštním zřetelem na diferenciaci geografickou. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1971. 183 s.
 • HEŘMANOVÁ, Eva, CHROMÝ, Pavel a kol. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3.
 • CHROMÝ, Pavel. Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. s. 163–178. In: JANČÁK, Vít, CHROMÝ, Pavel, MARADA, Miroslav. Geografie na cestách poznání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003, 197 s. ISBN 80-86561-10-0.
 • KREISSLOVÁ, Sandra. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2013, 194 s. ISBN 978-80-7308-484-4.
 • LOŠŤÁK, Michal. The influence of intangible forms of capital on farms. Agricultural Economics. 2006, 52, s. 251‒262. DOI: https://doi.org/10.17221/5022-AGRICECON
 • PAASI, Anssi. Place and Region: Regional Worlds and Words. Progress in Human Geography, 2002, 26, 6, s. 802–811. DOI:
 • PAASI, Anssi. The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 1986 164 (1): 105–146. DOI: https://doi.org/10.11143/9052.
 • PAASI, Anssi. The region, identity, and power. Procedia. Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2011, 14, s. 9–16. ISSN 1877-0428. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.011
 • PRED, Allan. Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Time‐Geography of Becoming Places. Annals of the Association of American Geographers. 1984, 74 (2), s. 279‒297. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x
 • PUTNAM, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 3. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1993, 258 s. ISBN 978-0-691-07889-2.
 • ŘEZNÍK, Miloš. Paměť a identita v regionálním kontextu. s. 59–80. In: ŠUSTROVÁ, R., HÉDLOVÁ, L. (eds.) Česká paměť: Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Památník Lidice, 2015, 457 s. ISBN 978-80-200-2411-4.
 • ŠIFTA, Miroslav, CHROMÝ, Pavel. Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Geografický časopis, 2014, 66 (4), s. 401‒415.
 • TOUŠEK, Václav, KUNC, Josef, VYSTOUPIL, Jiří a kol. Ekonomická a sociální geografie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008, 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • ZICH, František et al. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Eupress, 2006. 103 s. ISBN 80-86754-69-3.
 • ZICH, František. Regionální identita obyvatel pohraničí: Sborník příspěvků z konference „Evropská, národní, či regionální identita? Praha, 3. 10. 2003. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2003. 262 s. ISBN 80-7330-039-7.