Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku

Hana Grulichová

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
hahag@seznam.cz

Regional economic disparities and ethnic minorities in Bulgaria

Author: Hana Grulichová
Language: Czech
Issue: 1/2015
Page Range: 25-39
No. of Pages: 15
Keywords: Bulgaria; GDP; ethnic minorities; Turks; Pomaks; Torbesh; muslims in Bulgaria; Bulgarian demographics
Summary/Abstract: The work is based on research realised in 2014 in Bulgaria. It will focus on the analysis of the three major ethnic groups (Turks, Pomaks and Roma) in Bulgaria and their impact on the local culture and economy. The work also deals with the history of the today’sregions and their evolution to the present. Everything is completed as information from literature and from information from respondents. There are also photographs in conclusion, which were taken from research in Bulgaria.


Na území dnešního Bulharska se v průběhu let vystřídalo několik etnik a některá z nich zde zůstala až do současnosti. Mnohá z nich si udržela své původní tradice, zvyky či náboženství, což vedlo ke kulturním odlišnostem v rámci Bulharska. Z těchto etnik se práce věnuje zejména Turkům a Romům. Naopak zde vznikala i etnika nová, jako jsou například Pomáci, které tato práce rovněž představí.

Až do meziválečného období bylo Bulharsko zemědělskou zemí. Teprve po 2. světové válce i sem přichází industrializace – v té době má Bulharsko 7 029 349 obyvatel. Největší industrializace probíhala v době tzv. socialistické výstavby. V tomto období se zahájila výstavba první jaderné elektrárny v Kozloduji. Industrializace byla založena na dovozu surovin a tak se rozvinula i vlastní těžba, jíž se Bulharsko částečně uplatňovalo i v rámci bývalé RVHP, zejména se jednalo o železnou rudu a soli. S industrializací i zde nastoupila rychlá urbanizace, která měla za následek, zejména v méně úrodných oblastech, citelný úbytek obyvatelstva.

Výzkum prokázal, že mezi bulharskými regiony existuje hospodářská nerovnost. Největším hybatelem proměn regionu se ukázala touha po dobré práci jakožto zdroji obživy nejen pro jednotlivé obyvatele, ale pro celé rodiny, bez ohledu na etnickou či náboženskou příslušnost. Některé regiony jsou na tuto poptávku schopny z geografických i ekonomických důvodů reagovat lépe a ty, které toho schopny nejsou, zaznamenávají stále vyšší odliv obyvatel – takovýchto regionů v současné době přibývá stále více.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku

Bibliografie

 • BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis světadílů: učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2002, 137 s. ISBN 80-860-3443-7.
 • COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 124 s. ISBN 80-717-8385-4.
 • DICKY, Ali. The Torbeshes of Macedonia: Religious and National Identity Questions of Macedonian-Speaking Muslims. Journal of Muslim Minority Affairs. 28, 2008, 1, s. 27–43. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13602000802011044
 • GRULICHOVÁ, Hana. Pomácká etnická minorita na Balkáně. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra psychologie, Praha, 2013, 46 s.
 • HARMÁČKOVÁ, Pavla; KVÁČOVÁ, Petra; ŠANDEROVÁ, Markéta. Bulharští Pomáci. [online] Hospodářská a kulturní studia. [cit. 27. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/pomaci-bulharsko.
 • Historické mapy. Evropa. [online] 2004. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné z: http://hismap.wz.cz/evropa.php.
 • JANDA, Richard. Islám: náboženství, historie a budoucnost. Vyd. 1. Brno: Jota, 2010, 379 s., [8] s. obr. příl. Encyklopedie Britannica. ISBN 978-807-2176-281.
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR. [online] [cit. 31. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/.
 • Demographic and social statistics. [online] National statistical institue Republic of Bulgaria. [cit. 31. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.nsi.bg/en/content/11224/demographic-and-social-statistics.
 • Economic statistics. [online] National statistical institue Republic of Bulgaria. [cit. 31. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.nsi.bg/en/content/11236/economic-statistics
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Lidové noviny, 2000, 508 s. Dějiny států. ISBN 80-710-6404-1.
 • SOULIS, Geogre C. Romové v Byzanci. Praha: Indologický ústav FF UK,1998, 59 s., Orig.: The Gypsies in the Byzantine empire and the Balkans in the middle ages.
 • TURAN, Ömer. Pomaks: Their past and present. Journal of Muslim Minority Affairs. 1, 2007, 19, s. 69–83. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13602009908716425
 • WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi východem a západem. Vyd. 1. Překlad Jan Souček, Růžena Dostálová. Praha: Vyšehrad, 1996, 431 s. ISBN 80-702-1199-7.