Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti

Romové + Vietnamci

Štěpán Bezouška

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep.
XBEZS100@studenti.czu.cz

Stereotyping of Roma and Vietnamese in Czech society

Author: Štěpán Bezouška
Language: Czech
Issue: 1/2016
Page Range: 57-73
No. of Pages: 17
Keywords: Stereotypes; Roma; Vietnamese immigrants; ethnicity
Summary/Abstract: Main objective of this study is to determine the perception of Roma and Vietnamese minority by the Czech majority society. Analyzed is mainly reality whether there is a different view between selected minorities. The empirical part of the study is devoted to the research, which examines the existence of the differences in the perception of Roma and Vietnamese depending on interviewee’s gender, age, education and residence. The research is based on questionnaire survey. The dependence is statistically tested in all cases.


Tato studie se soustředí na otázku stereotypních obrazů, které majoritní česká společnost konstruuje o dvou vybraných národnostních menšinách. Zaměřil jsem se na skupiny, které patří v tomto ohledu mezi nejvíce zatížené – Romy a Vietnamce. K vytváření a šíření negativních heterostereotypů přispívají významnou měrou mimo jiné média. O Romech informují často v souvislosti s kriminalitou a problémovým soužitím. O Vietnamcích se zase hovoří v kontextu prodeje padělků různého zboží a nízkými cenami ničící konkurenci. Jedná se pouze o účelové zkreslení obrazu obou menšin, které v reálném životě nejsou spojeny pouze s negativními stereotypy? Opravdu českou společnost na těchto komunitách dráždí uvedené atributy, respektive existují i jiné, které na nich naopak oceňují? Právě na tyto otázky se bude snažit následující text najít odpověď a zároveň chce odkrýt, jaká je percepce romské a vietnamské komunity českou společností.

V této studii byla šetřena zejména skutečnost, zda existuje názorový rozdíl ve vnímání Romů a Vietnamců v závislosti na pohlaví, věku, vzdělání a bydlišti respondentů. Jedinou statisticky významnou závislostí byla shledána genderová závislost ve vnímání Romů, která přisuzuje ženám příznivější vnímání romské komunity, než tomu bylo prokázáno u mužů. Svůj postoj jako pozitivní ve vztahu k romskému etniku označilo 7 % žen oproti necelým 2 % mužů. Žádné jiné závislosti týkající se věku, vzdělání a bydliště respondentů nebyly prokázány. Zároveň nebyla prokázána genderová závislost ve vnímání vietnamského etnika.
Z výsledků je dobře patrný celkový rozdíl ve vnímání Romů a Vietnamců respondenty. Zatímco u Romů převládá spíše negativní percepce, která se projevuje převážně negativními stereotypy, u Vietnamců je situace odlišná. Většina dotazovaných je spojuje s pozitivními vlastnostmi. Tuto skutečnost dokresluje i počet respondentů, kteří komunity vnímají jako právoplatnou a plnohodnotnou součást české společnosti. Zatímco Vietnamce obývající území ČR pouze několik posledních desítek let, pokládá za právoplatnou a plnohodnotnou součást české společnosti 59 % dotazovaných, v případě Romů, kteří žijí na území ČR již po staletí, je to 35 %.
Ačkoliv drtivá většina respondentů nemá osobní ani přátelské vztahy se zástupci uvedených minorit, lepší celkový dojem budí jednoznačně Vietnamci. Za své sousedy by si je raději zvolilo 69 % dotazovaných, oproti 1 % respondentů, kteří by preferovali Romy před Vietnamci.
Z výsledků studie jsou patrné propastné rozdíly mezi zkoumanými minoritami v české společnosti. Dále studie upozorňuje na problémové vnímání romské komunity projevující se negativními stereotypy a předsudky. Přestože dnes již existuje řada projektů, jež se snaží o sblížení české majority s romskou minoritou, konfliktní potenciál česko-romských vztahů stále přetrvává. Alarmující je rovněž skutečnost, že vytváření negativních stereotypních obrazů o romském etniku nikterak nezávisí na dosaženém stupni vzdělání ani bydlišti respondentů, ale prostupuje napříč celou společností, jak to dokládají výsledky výzkumu studie. Přestože regulace negativních heterostereotypů může budit zdání jednoduchých idealistických řešení, vidím v něm jedno z dílčích řešení vedoucí ke zlepšení těchto meziskupinových vztahů. Jedná se však o velmi náročný a dlouhodobý proces, se kterým se bude potýkat ještě mnoho dalších generací a zcela zásadní roli zde bude sehrávat apel na vzdělávání jednotlivců a pochopení daných mezikulturních rozdílů. Pouze tak je možné dosáhnout určité změny.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Stereotypizace Romů a Vietnamců v české společnosti

Seznam použitých zdrojů

• ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. V českém jazyce vyd. 1. Překlad Eduard Geissler. Praha: Prostor, 2004, 574 s. ISBN 80-726-0125-3.
• BARTH, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
• CONNOR, Walker. Národ je národ, národ je stát, národ je etnická skupina, národ je… In: HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, s. 154–173. ISBN 80-864-2920-2.
• ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 352 s. Studijní texty (Slon), 51. sv. ISBN 978-807-4190-537.
• GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993, 158 s. ISBN 80-901381-1-X.
• HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. AntropoWEBZIN [online]. 2007 [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet
• HIRT, Tomáš; JAKOUBEK, Marek. Situace „romských“ populací v ČR: ne-etnický výkladový model. In: LEONTIYEVA, Yana (ed.). Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 63–83. ISBN 80-733-0098-2.
• HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace: pojmy, měření, teorie. Praha: Karolinum, 2010, 207 s. ISBN 80-246-1776-5.
• HOBSBAWM, Eric. Globalizace, demokracie a terorismus. Vyd. 1. Překlad Pavel Pšeja. Praha: Academia, 2009, 134 s. XXI. století, sv. 5. ISBN 978-802-0017-253.
• LIPPMANN, Walter. Public opinion. New Brunswick, N.J., U.S.A.: Transaction Publishers, 1997, 427 p. ISBN 15-600-0999-3.
• SMITH, Anthony. Etnický základ národní identity. In: HROCH, Miroslav. (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, s. 270–296. ISBN 80-864-2920-2.
• WEINEROVÁ, Renata. Romové a stereotypy: výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 90 s. ISBN 978-802-4626-321.