Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech

albanci

Miloš Jodas
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email: miljodas@gmail.com

Tosks and Ghegs in Albania and the sentiment of communities of ethnic Albanian in neighboring countries

Author: Miloš Jodas
Language: Czech
Issue: 2/2016
Page Range: 3-23
No. of Pages: 21
Keywords: Albania; Balkan; ethnicity; Macedonia; Tosks; Ghegs; The Great Albania
Summary/Abstract: The paper has two main goals. The first one is to describe Tosks and Ghegs in Albania, their situation from the past till nowadays. The thesis will focus on comparing the two main ethnic groups in the plane of historical, political, religious and cultural. Bachelor thesis will be based both from literature and from testimony of the respondents from the northern, southern and central part of Albania. The aim of the introduction of practical part is to determine whether it is possible to perceive social tensions between Tosks and Ghegs, or whether this division is no longer so important, and it is rather a construct. The second issue is to compare the Albanians In the wider regional level. The aim is to determinate whether the Albanians communities in the neighbouring countries (especially Albanians minority in the Republic of Macedonia) of Albania creates a homogeneous nation of Albanians or if it consists of separate units without the feeling of belonging wider.


Hlavním cílem této studie je odpovědět na dvě výzkumné otázky. Existuje rozdělení Albánců na Tosky a Gegy, nebo jde o konstrukt, který v životě dnešních Albánců nehraje roli? Druhá otázka zní: Má albánská komunita v Makedonii secesistické tendence? Následuje několik dílčích podotázek: V čem tkví rozdíly mezi Tosky a Gegy? Jaký je pohled Tosků na Gegy a naopak? Můžeme se i v současnosti setkat u Albánců s krevní mstou? Rozlišují se makedonští Albánci na Tosky a Gegy? Existuje v Makedonii napětí mezi menšinou Albánců a většinou Makedonců? Výsledky této studie budou shrnuty v jejím závěru.
Albánská republika je středomořský stát jihovýchodní Evropy na Balkánském poloostrově, ve kterém žijí necelé tři miliony obyvatel. Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na Tosky a Gegy. Toskové žijí na jihu Albánie, Gegové na severu. Z náboženského hlediska jsou Toskové většinou muslimové (80 %), z toho asi 2 % bektašové, zbytek tvoří ortodoxní křesťané. Gegové jsou z 69 % muslimové sunnité a 10 až 30 % tvoří katolíci.
Tato studie se zaměřuje na posouzení toho, zda existuje rozdělení Albánců na tyto dvě subetnika, nebo zda jde o uměle vytvořený konstrukt, který v současnosti nehraje v každodenním životě Albánců velkou roli. Dalším tématem je porovnávání albánského obyvatelstva v Albánii s početnými albánskými menšinami v okolních státech s největším zaměřením na Makedonii, kde žije zhruba půl milionu Albánců. Přitom soužití Albánců a Makedonců nebylo vždy bezproblémové a zapříčinilo značně vyostřené situace, hraničící s občanskou válkou. V prvním a druhém ročníku bakalářského studia autor spolu s výzkumným týmem prováděl kvalitativní výzkum nejprve na území Albánie, později v Makedonii. V jistých částech příspěvek navazuje na články výzkumného týmu z projektu Pestrá Evropa, které dále rozšiřuje. Předkládaná studie se věnuje široké škále témat, neklade si však za cíl témata beze zbytku vyčerpat, což ani není v možnostech jejího rozsahu. Geograficky je tedy příspěvek zaměřen na území Albánie a Makedonie.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech

Bibliografie

• GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 80-901381-1-X.
• GRAMELOVÁ, Lucie. Albánština: (úvod do jazyka, dialekty, stručná gramatika) [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/%C3%9Avod-do-alb%C3%A1n%C5%A1tiny.pdf
• GUMBEL, Andrew. Tribal tension splits Albania in two. [online]. Independent. 6 March, 1997, ISSN 09519467. London, [cit. 2015-03-14]. Získáno přes databázi: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/?accountid=26997.
• GURR, T. R. (1994): Peoples against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System. International Studies Quaterly, VOL 38, No. 3
• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 49–55. ISBN 80-7367-040-2
• HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. [online] AntropoWeb. 2007, (2–3) ISSN 1801-8793. Plzeň: Katedra Antropologických a historických věd při FF, ZČU v Plzni, [cit. 2016-02-20] Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet.
• HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-939-3.
Jeho pyramidová hra zničila statisíce Albánců. Zatkli ho. [online]. ČTK. Empresa media, a.s. Praha, 25. 9. 2008, [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/jeho-pyramidova-hra-znicila-statisice-albancu-zatkli-ho_82281.html
• KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Praha: PEF ČZU, 2014.
ISBN 978-80-213-2524-1.
• MARKOV, Ivaylo. Migration, remittances and socio-cultural dynamics: the case of Albanians from the Republic of Macedonia. [online] Journal of southeast European and Black Sea studies. 2001, ISSN: 14683857 London, Frank Cass, cit. [2015-10-25]. Dostupné z databáze: http://www.ebsco.com/.
• MOOSMÜLLER, S., GRANSER, T. The spread of Standard Albanian: An illustration based on an analysis of vowels. [online] Language Variation and Change, Volume 18, Issue 02, (121-140). July 2006, ISSN: 09543945. Cambridge University Press [cit. 2015-03-14]. Získáno přes databázi: http://www.scopus.com/.
Population statistics: historical demography. Dostupné z: http://www.populstat.info [cit. 17. 3. 2015]
• RAPPER de, Gilles. Do Ghegs and Tosks exists? The north/south division in Albania and its interpretations. [online] Espace, populations, sociétés 2004, ISSN 0755-7809. Lille: Université des sciences et techniques de Lille, U.E.R. de géographie, [cit. 2015-03-09] Získáno přes databázi: http://www.scopus.com/.
• ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991–2014), Praha: Libri ISBN 978-80-7277-526-2 © 2015, Praha
• ROSŮLEK, Přemysl. Makedonie ISBN 978-80-7277-342-8 © 2008, Praha. Cit. 2015-08-16
• RYCHLÍK, Jan. KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie, Praha: Libri, ISBN 80-7106-642-7 © 2003, Praha. Cit. 2015-08-16
Snowball Sampling. [online]. Mar 11, 2016. Dostupné z: http://explorable.com/snowball-sampling.html
• SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6590-1.
• TOLČINSKÝ, Alexander. Toskové, nebo Gegové? Pořad: Názory a argumenty? [online], Stanice: ČRo 6 (archivováno). 24. ledna 2011. Pořad: Názory a argumenty (archivováno) [cit. 2015-03-14]. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/alexander-tolcinsky-toskove-nebo-gegove–841637
• TOLČINSKÝ, Alexander. Velká Albánie do roku 2013? [online], Stanice: ČRo 6. 4. listopadu 2010, Pořad: Názory a argumenty (archivováno) [cit. 2015-03-14]. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/alexander-tolcinsky-velka-albanie-do-roku-2013–806635