Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech

albanci

Miloš Jodas
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email: miljodas@gmail.com

Abstract

Hlavním cílem této studie je odpovědět na dvě výzkumné otázky. Existuje rozdělení Albánců na Tosky a Gegy, nebo jde o konstrukt, který v životě dnešních Albánců nehraje roli? Druhá otázka zní: Má albánská komunita v Makedonii secesistické tendence? Následuje několik dílčích podotázek: V čem tkví rozdíly mezi Tosky a Gegy? Jaký je pohled Tosků na Gegy a naopak? Můžeme se i v současnosti setkat u Albánců s krevní mstou? Rozlišují se makedonští Albánci na Tosky a Gegy? Existuje v Makedonii napětí mezi menšinou Albánců a většinou Makedonců? Výsledky této studie budou shrnuty v jejím závěru.
Albánská republika je středomořský stát jihovýchodní Evropy na Balkánském poloostrově, ve kterém žijí necelé tři miliony obyvatel. Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na Tosky a Gegy. Toskové žijí na jihu Albánie, Gegové na severu. Z náboženského hlediska jsou Toskové většinou muslimové (80 %), z toho asi 2 % bektašové, zbytek tvoří ortodoxní křesťané. Gegové jsou z 69 % muslimové sunnité a 10 až 30 % tvoří katolíci.
Tato studie se zaměřuje na posouzení toho, zda existuje rozdělení Albánců na tyto dvě subetnika, nebo zda jde o uměle vytvořený konstrukt, který v současnosti nehraje v každodenním životě Albánců velkou roli. Dalším tématem je porovnávání albánského obyvatelstva v Albánii s početnými albánskými menšinami v okolních státech s největším zaměřením na Makedonii, kde žije zhruba půl milionu Albánců. Přitom soužití Albánců a Makedonců nebylo vždy bezproblémové a zapříčinilo značně vyostřené situace, hraničící s občanskou válkou. V prvním a druhém ročníku bakalářského studia autor spolu s výzkumným týmem prováděl kvalitativní výzkum nejprve na území Albánie, později v Makedonii. V jistých částech příspěvek navazuje na články výzkumného týmu z projektu Pestrá Evropa, které dále rozšiřuje. Předkládaná studie se věnuje široké škále témat, neklade si však za cíl témata beze zbytku vyčerpat, což ani není v možnostech jejího rozsahu. Geograficky je tedy příspěvek zaměřen na území Albánie a Makedonie.

Celý příspěvek: Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech

Bibliografie

• GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 80-901381-1-X.
• GRAMELOVÁ, Lucie. Albánština: (úvod do jazyka, dialekty, stručná gramatika) [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/%C3%9Avod-do-alb%C3%A1n%C5%A1tiny.pdf
• GUMBEL, Andrew. Tribal tension splits Albania in two. [online]. Independent. 6 March, 1997, ISSN 09519467. London, [cit. 2015-03-14]. Získáno přes databázi: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/?accountid=26997.
• GURR, T. R. (1994): Peoples against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System. International Studies Quaterly, VOL 38, No. 3
• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 49–55. ISBN 80-7367-040-2
• HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. [online] AntropoWeb. 2007, (2–3) ISSN 1801-8793. Plzeň: Katedra Antropologických a historických věd při FF, ZČU v Plzni, [cit. 2016-02-20] Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet.
• HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-939-3.
Jeho pyramidová hra zničila statisíce Albánců. Zatkli ho. [online]. ČTK. Empresa media, a.s. Praha, 25. 9. 2008, [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/jeho-pyramidova-hra-znicila-statisice-albancu-zatkli-ho_82281.html
• KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Praha: PEF ČZU, 2014.
ISBN 978-80-213-2524-1.
• MARKOV, Ivaylo. Migration, remittances and socio-cultural dynamics: the case of Albanians from the Republic of Macedonia. [online] Journal of southeast European and Black Sea studies. 2001, ISSN: 14683857 London, Frank Cass, cit. [2015-10-25]. Dostupné z databáze: http://www.ebsco.com/.
• MOOSMÜLLER, S., GRANSER, T. The spread of Standard Albanian: An illustration based on an analysis of vowels. [online] Language Variation and Change, Volume 18, Issue 02, (121-140). July 2006, ISSN: 09543945. Cambridge University Press [cit. 2015-03-14]. Získáno přes databázi: http://www.scopus.com/.
Population statistics: historical demography. Dostupné z: http://www.populstat.info [cit. 17. 3. 2015]
• RAPPER de, Gilles. Do Ghegs and Tosks exists? The north/south division in Albania and its interpretations. [online] Espace, populations, sociétés 2004, ISSN 0755-7809. Lille: Université des sciences et techniques de Lille, U.E.R. de géographie, [cit. 2015-03-09] Získáno přes databázi: http://www.scopus.com/.
• ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991–2014), Praha: Libri ISBN 978-80-7277-526-2 © 2015, Praha
• ROSŮLEK, Přemysl. Makedonie ISBN 978-80-7277-342-8 © 2008, Praha. Cit. 2015-08-16
• RYCHLÍK, Jan. KOUBA, Miroslav. Dějiny Makedonie, Praha: Libri, ISBN 80-7106-642-7 © 2003, Praha. Cit. 2015-08-16
Snowball Sampling. [online]. Mar 11, 2016. Dostupné z: http://explorable.com/snowball-sampling.html
• SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6590-1.
• TOLČINSKÝ, Alexander. Toskové, nebo Gegové? Pořad: Názory a argumenty? [online], Stanice: ČRo 6 (archivováno). 24. ledna 2011. Pořad: Názory a argumenty (archivováno) [cit. 2015-03-14]. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/alexander-tolcinsky-toskove-nebo-gegove–841637
• TOLČINSKÝ, Alexander. Velká Albánie do roku 2013? [online], Stanice: ČRo 6. 4. listopadu 2010, Pořad: Názory a argumenty (archivováno) [cit. 2015-03-14]. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/alexander-tolcinsky-velka-albanie-do-roku-2013–806635