Význam a funkce vybraných rituálů v životě súfijského řádu naqšbandíja haqqáníja

Nikola Schullerová
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email: nikola.schuller@gmail.com

Meanings and Functions of Selected Rituals in the Life of Naqshbandi-Haqqani Sufi Order
DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2018.100101
Author: Nikola Schullerová
Language: Czech
Issue: 1/2018
Page Range: 3-17
No. of Pages: 15
Keywords: Ritual, Sufism, qualitative research, religious group, Naqshbandi-Haqqani
Summary/Abstract: The focus of this paper is to find out what are the main meanings and functions of selected rituals in the life of Naqshbandi-Haqqani Sufi order. The theoretical part is directed at the main terms and concepts of meanings and functions of ritual, rites of passage and role of ritual in religion. In the practical part of the thesis, the particular religious group is being discussed in the broader context of Sufism and Naqshbandi order. The present-day situation of the order is being described especially in relation to the Sufi centre in Germany Osmanische Herberge where the long-term field research was conducted. Selected rituals that the research aimed at are the initiation ceremony bajca, rites of recollection dhikr and hadra and the wedding ceremony. With every ritual, the fundamental meanings and functions that these rituals mean for the group are being analysed.


Islám je v současné době velmi diskutovaným tématem, ke kterému se vyjadřují jak odborníci, tak široká veřejnost. Súfismus do těchto debat většinou médii či laickou veřejností vnášen není, na rozdíl od akademické obce, která se fenoménu súfismu věnuje podstatně více. Súfismus by mohl představovat odpověď na současné palčivé otázky spojené s výše zmíněnými problémy. Z tohoto důvodu se jedná o velmi významné téma.

Pojem súfismus se zjednodušeně vysvětluje jako islámská mystika či jako duchovní stránka islámu. Navazuje na velmi bohatou a pestrou filosofickou a mystickou tradici, je tak již ze své podstaty těžce uchopitelným pojmem. Zkoumaný řád naqšbandíja haqqáníja, a konkrétně její německá komunita soustředěná kolem šejcha Hassana Dycka, je příkladem žitého současného súfismu, který v sobě spojuje teorii i praxi. Členové sami sebe vnímají jako muslimy a následovníky Proroka Muhammada, kteří se rozhodli následovat mystickou cestu pod vedením šejcha. Zkoumaná skupina není veřejnosti příliš známá, a to i přesto, že poskytuje jedinečný příklad tolerantní islámské cesty přímo v srdci Evropy.

Vybranými rituály řádu naqšbandíja haqqáníja jsou rituály iniciační, svatební a rituály připomínání (dhikr a hadra). Tyto konkrétní rituály byly vybrány pro svoji odlišnost, které bylo využito při zjišťování, jaké významy a funkce tyto rituály plní. Při závěrečném shrnutí výsledků terénního výzkumu je význam rituálu chápán více z pohledu samotných členů řádu a z pohledu jejich motivace se rituálu účastnit. U funkce je větší důraz kladen na skupinu jako celek a na roli, kterou rituál hraje v životě řádu.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Význam a funkce vybraných rituálů v životě súfijského řádu naqšbandíja haqqáníja

Bibliografie

 • ATAY, Tayfun. Naqshbandi Sufis in a Western Setting. Londýn: 1994. Disertační práce. University of London. School of Oriental and African Studies. Supervisors Richard Tapper and Nancy Lindisfarne.
 • DRAPER, Mustafa, NIELSEN, Jorgen S., YEMELIANOVA, Galina. Transnational Sufism: the Haqqaniyya. In: MALIK, Jamal, HINELLS, John, eds. Sufism in the West. Abingdon: Routledge, 2006. s. 103–114. ISBN 0-415-27407-9.
 • KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic Supreme Council of America, 2004. ISBN 1-930409-23-0.
 • Křížek, Daniel. Taríqa naqšbandíja haqqáníja: islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi. Vyd. 1. V Plzni: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická ve spolupráci s Institutem paměti společnosti a krajiny, 2014. ISBN 978-80-261-0271-7.
 • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7021-925-6.
 • KROPÁČEK, Luboš. Súfismus, dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-817-4.
 • NETTON, Ian Richard. Sufí Ritual: The Parallel Universe. Richmond: Curzon Press, 2000. ISBN 0-7007-1254-2.
 • OSMANISCHE HERBERGE. Sheikh Hassan – der Gründer und Imam der Herberge. Osmanische Herberge [online]. [cit. 11. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.osmanische-herberge.de/de/sheikh_hassan.php.
 • OSMANISCHE HERBERGE. Was ist eine Sufi Dergah? Osmanische Herberge [online]. [cit. 11. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.osmanische-herberge.de/de/sufi_dergah.php.
 • SCHIMMEL, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1975. ISBN 0-8078-1223-4.
 • STJERNHOLM, Simon. A translocal Sufi movement. Developments among Naqshbandi-Haqqani in London. In: RAUDVERE, Catharina, STENBERG, Leif, eds. Sufism Today. Heritage and Tradition in the Global Community. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2009. ISBN 978-1-84511-762-7.
 • SUFI PATH OF LOVE. Sheikh Nazim Al-Haqqani. Sufi Path of Love: Platform Naqshbandi Haqqani Rabbani Holland [online]. [cit. 11. 3. 2017]. Dostupné z: https://sufipathoflove.com/sheikh-nazim/.
 • VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-178-6.
 • VIDICH, Andrew. A Living Sufi Saint: Shaykh Muhammad Nazi Adil al-Haqqani and the Naqshbandiyya Method of Self-Transformation. Disertační práce, Berne University, 652 strany, samostatně nepublikováno. Vybrané části in: KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2. vyd. Fenton: Islamic Supreme Coucil of America, 2004. s. 551-654. ISBN 1-930409-23-0.
 • Vznešený Korán: komentářem a rejstříkem opatřený překlad významu do jazyka českého. Překlad Ivan Hrbek a Josef Procházka. Vyd. 1. V Praze: AMS ve spolupráci s TWRA, 2007. ISBN 978-80-902419-4-7.
 • WEISMANN, Itzchak. The Naqshbandiyya. Orthodoxy and activism in a worldwide Sufi tradition. Abingdon: Routledge, 2007. Routledge Sufi Series. ISBN 0-203-94743-6.