Jan Pargač: In memoriam

Miloš Tomandl *)

S hlubokou lítostí a zármutkem oznamuji akademické obci, že nás dne 5. září 2015 náhle a nečekaně opustil pan PhDr. Jan Pargač, CSc. Úmrtí blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestné a v případě laskavého kolegy a drahého přítele ještě bolestnější. Při formulování následujících řádků se jen s obtížemi bráním dojetí a těžce se smiřuji skutečností, že již s Janem „… nezasednu ke společnému stolu“.

Jan Pargač se narodil 1. ledna 1949 v Ostravě-Vítkovicích a své dětství prožil v malebném kraji pod Radhoštěm, v prostředí, které dalo etnologii řadu zdatných odborníků. Po složení zkoušky z dospělosti na gymnáziu ve Frenštátu pod Radhoštěm se rozhodl pokračovat ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na oborech etnologie a prehistorie. Studium úspěšně zakončil v roce 1973 složením státních závěrečných zkoušek a obhajobou diplomové práce (Socio-kulturní podmínky uzavírání manželství na moravsko slovenském pomezí) na oboru etnologie. Po absolutoriu vysoké školy nastoupil nejdříve jako asistent, později aspirant do Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV, kde mu byla v roce 1980 na základě obhajoby kandidátské disertace (Tradice v kulturním a společenském životě nymburské vesnice) přiznána vědecká hodnost CSc. Na centrálním oborovém ústavu pracoval jako odborný pracovník až do roku 1981, kdy se rozhodl posílit pedagogický sbor na rodné alma mater a vrátil se v pozici odborného asistenta na Katedru etnografie a folkloristiky FF UK. Zde mu byl po složení rigorózní zkoušky přiznán titul PhDr. a zde se (po úmrtí kolegy a krajana PhDr. Jaroslava Šťastného, CSc.) začal aktivně věnovat povinnostem vysokoškolského pedagoga.

V pedagogické činnosti J. Pargače byly patrné dvě etapy. První (1981–1989) se vyznačovala participací v „tradičním“ oborovém konceptu výuky (Lidové zemědělství, Lidová kultura v současnosti, Lidové náboženství, Lidová řemesla, Etnické skupiny v ČR, Metody a techniky terénního výzkumu, Etnologický seminář, Terénní praxe) a druhá (1990–2015) byla charakteristická invenční metodologicko-metodickou, tematickou a areálovou orientací (Úvod do etnologie, Ekonomická antropologie, Náboženství a magie, Etnologický seminář, Etnologie Střední Asie). J. Pargač se aktivně podílel na vedení studentských výzkumných týmů studujících kulturní aktivity a postoje obyvatelstva českého velkoměsta i venkova a jejich sociální kontext (Česko-švýcarský grant, 1989–1996) i týmů dokumentujících relikty tradiční lidové kultury na území ČR (Podpora tradiční lidové kultury MK ČR, 2004–2005). Odborné zkušenosti J. Pargač předával posluchačům pre- i postgraduálního studia také při přípravě postupových (bakalářských), diplomových (magisterských) i doktorských (disertačních) prací.

Pedagogická práce J. Pargače byla úzce provázána s prací výzkumnou. Na základě projektu Grantové agentury ČR č. 404/07/0433 řešil téma Světské a náboženské proudy v emancipaci národů Střední Asie a Kazachstánu od konce 19. století a jejich vztah k Evropě a jako spoluřešitel se podílel na realizace grantu č. 404/050355 (Pastevecká společnost v procesu modernizace ve středoasijských republikách bývalého SSSR). Pozornost ovšem věnoval i dalším oborovým tématům (viz výběrová bibliografie).

Nedílnou součástí aktivit J. Pargače byla také práce organizační. Osobní kvality a dispozice – smysl pro proporce, spolehlivost, kreativita a komunikativnost – ho předurčily k výkonu řady pedagogických, odborných a organizačních funkcí: tajemníka Ústavu etnologie FF UK, člena vědecké rady Etnologického ústavu AV ČR, člena redakční rady časopisu Český lid, člena oborové rady, člena komise pro doktorské zkoušky a zástupce ředitele Ústavu etnologie FFUK.
Ve svém krátkém zamyšlení nad činností J. Pargače jsem se pokusil o náčrt profesního portrétu osobnosti bohatýrského ustrojení, člověka lidsky kvalitního, obecně váženého a ctěného. Milý Jene, patříš k nečetné skupině lidí, které jsem ve svém životě rád potkal a odpouštím Ti, že jsi mě svým náhlým a nečekaným odchodem velmi, velmi zarmoutil. Čest budiž Tvé památce!

*) Ústav etnologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

pargi

Výběrová bibliografie

• Jedinec a vesnické společenství v lokálních vztazích solidarity, kooperace a subsidiartity, Studia Ethnologica XVII, Šatava, L. (ed.) Praha 1995, s. 61–66, (spoluautor M. Tomandl).
• Mechanisms of Integration of Local Communities in Czech Urban Society, The City: Today, Yesterday, and Day Before, Karpińska, E. G. (ed.) Łódź 1995, pp. 130–138, (spoluautor M. Tomandl).
• Hledání identity polské národnostní menšiny v ČR na počátku 90. let, Tomandl, M. (ed.) Česká lidová kultura a střední Evropa, Praha 1996, s. 98–100.
• Slavnosti, rituály a obyčeje jako zrcadlo národní kultury, Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, Praha 1996, s. 82–122.
• The National Minority Group in the Teritory of the Czech Republic: General Characterics and some Current Problems, Borderlands – Culture – Identity, Kantor, R. (ed.) Cracow 1996, pp. 73–77.
• Lokální a regionální povědomí v přítomnosti a minulosti, Národopisný věstník 11, 1997, s. 5–12, (spoluautor M. Tomandl).
• Regionales und lokales Bewustsein in Gegenwart und Vergagenheit, Český lid 84, 1997, S. 186–191, (spoluautor M. Tomandl).
• Ethnical Conflicts in Central Asian Cities, Prague Occasional Papers in Ethnology, Prague 1998, pp. 29–26.
• Etnické a etnokulturní problémy ve Střední Asii, Studia Ethnographica IX, Tomandl, M. (ed.) Praha 1998, s. 37–48.
• Folk Festivities as a Factor in Ethnic Integrity, Pargač, J. (ed.) Cultural Symbols and Ethnic Consciousness, Prague 1998, pp. 43–51.
• Swieta ludowe jako czynnik identifikacji i integracji lokalnej i ponadlokalnej, Maj, M. – Robotycki, C. (eds.) Symbole slowianskie – symbole narodowe, Kraków 1999, s. 37–43.
• Žitý prostor a jeho subjektivizace u nositelů lokálního a regionálního vědomí, Studia Ethnographica X, Tomandl, M. (ed.) Praha 2000, s. 57–70, (spoluautor M. Tomandl).
• Antropologie marginálních oblastí R. Vorbricha: Terénní výzkumy horalů v severním Kamerunu a marockém Atlasu, Studia Ethnologica XI, Tomandl, M. (ed.) Praha 2002, s. 37–50.
• Ústav etnologie FF UK v 90. letech, Holubová, M. – Petráňová, L. – Woitsch, J. (eds.) Česká etnologie 2000, Praha 2002, s. 27–32.
• The National Minority Groups in the Territory of the Czech Republic: General Characteristics and some Current Problems, Tomandl, M. (ed.) Ethnological Scripts: 1990–2002, Prague 2003, pp. 83–89.
• Tradice – lidový islám – islamizace: K problematice islamizace v postsovětské středoasijské společnosti, Studia Ethnologica XII, Tomandl, M. (ed.) Praha 2004, s. 37–50.
• Ekonomická antropologie: Tradiční a nová témata, Studia Ethnologica XIII, Tomandl, M. (ed.) Praha 2005, s. 53–64.
Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán, Praha 2006, (spoluautor P. Kokaisl).
Lidé z hor a pouští: Tádžikistán a Turkmenistán, Praha 2007, (spoluautor P. Kokaisl).
• Mahallas: The Central Asian Residential Communities and Ethnocultural Processes, Ethnologica Actualis Slovaca VII: Journal of Ethnographical Research, D. Deák (ed.) Trnava 2007, s. 14–23.
• Krymští Tataři: Etnická konsolidace, destrukce a hledání budoucnosti, Studia Ethnologica XIV, Tomandl, M. (ed.) Praha 2008, s. 37–51.
Bibliografie Střední Asie a Kazachstánu a statě k nacionálnímu hnutí v Kazachstánu, Praha 2009.
Střední Asie a Kazachstán: Historie, etnicita, jazyky, Praha 2009, (spoluautor F. Vrhel).
• První pokus o nezávislost Kazachstánu: Kazašská inteligence a nacionální hnutí „Alaš“ na počátku 20. století, Studia Ethnologica Pragensia 1, Tomandl, M. (ed.) Praha 2010, s. 25–38.
• Počátky a charakteristika středoasijského reformního islámského (džadídistického) hnutí: Školství, publicistika, divadlo, Studia Ethnologica Pragensia 2, Tomandl, M. (ed.) Praha 2010, s. 55–66.
• Integration of Local Communities in Czech Urban Society: The Case of Prague, Studia Ethnologica Pragensia 1, Tomandl, M. (ed.) Praha 2012, pp. 69–76, (spoluautor M. Tomandl).
• Etnologická percepce lokální identity, Studia Ethnologica Pragensia 2, Tomandl, M. (ed.) Praha 2012, s. 23–36, (spoluautor M. Tomandl).
• Hledání identity polské národnostní menšiny v České republice na počátku 90. let 20. století, Studia Ethnologica Pragensia 1, Tomandl, M. (ed.) Praha 2013, s. 35–44.