Motivy a strategie migrace muslimského obyvatelstva do České republiky

Barbora Hejduková
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email: b.hejdukova@seznam.cz

Motives and migration strategies of the Muslim population of the Czech Republic
DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2018.100104
Author: Barbora Hejduková
Language: Czech
Issue: 1/2018
Page Range: 68-81
No. of Pages: 14
Keywords: migration, motivation, strategy, Muslims, Islam, Czech Republic, qualitative research, biographical research
Summary/Abstract: This paper is focused on motives and strategies of migration of the Muslims population to the Czech Republic and how they evaluate their life in the Czech territory. The article is based on study and analysis of information resources and field research and significantly on a qualitative research using the biographical method searching for the reasons of migration, host country position and assessment of the life of Muslims living in the Czech Republic being identified together with the factors determining the process of their integration.


Migrace je proces, stěhování jedinců či celých skupin tvoří nedílnou součást organizace světa, která probíhá v různých formách a rozlišné intenzitě. Ačkoliv se do podvědomí společnosti nenávratně zapsala prostřednictvím médií a jejich informování o tzv. migrační krizi, narůstající počet přistěhovalců není žádným novým fenoménem. Článek je příspěvkem k tématu migrace a následné integrace obyvatel z muslimských států do České republiky. Pozornost je v textu soustředěna na migraci a důvody, kvůli kterým k ní dochází, poukazuje na faktory determinující proces integrace, zjišťuje, jak hodnotí život a percepci marginální společností muslimské obyvatelstvo. Přes intenzivní rámec procesu globalizace, s níž je migrace a následné integrační procesy spojena, je problematika integrace imigrantů do majoritní společnosti náročná, ta na ni není dostatečně připravena. Informovanost veřejnosti je jednou z věcí, která by mohla pomoci předejít negativním projevům a docílit tak tolerantnější společnosti s lidským přístupem.

Během doby komunismu, která na našem území trvala více než čtyřicet let, byla migrace do Československa i z něj značně omezena, společnost zůstala do velké míry homogenní, kontakt s cizinci byl minimální. Pracovní migrace do ČSR byla státem přísně kontrolována a regulována, její objem byl poměrně malý. V posledních letech dochází k vytváření tzv. nové mezietnické kontaktní situaci, kdy vzniká klima, které je českému obyvatelstvu neznámé a cizí. Právě „neznalost“ je dána do určité míry konceptem, který v českých zemích panoval mnoho let – lidé žili s vědomím jednoznačné existence občanské společnosti, ve které zaujímají většinu a národnostní menšiny či skupiny jiné etnické povahy představují minimální procento obyvatelstva. Toto procento pak zákonitě, dle jejího přesvědčení o hodnotových cílech a přijatelných alternativách, muselo proběhnout procesem integrace do české společnosti.

Předpoklady, že budoucí doba přinese demografické a migrační pohyby, se staly skutečností i přes určitý nesouhlas státních orgánů. Migrační trend má nevyhnutelný dopad na jiné země včetně České republiky. Cizinci jsou stále více diskutovaným tématem. Určité obavy nabývají na významu především dnes, kdy se stát potýká se silnou uprchlickou vlnou, která je způsobena politickou nestabilitou v oblasti Blízkého východu. Česká republika se odvolává na evropské zákonodárství, jako odůvodnění proč nejsou podmínky pro obyvatele muslimských zemí právě na českém území ideální a aby se předcházelo jejich usazování. Tento přístup je ovšem diskutabilní zejména z hlediska etického, kulturního a demografického.

Jak je tomu v mnoha jiných oblastech, i v případě islámu se o zvýšený nežádoucí zájem zasloužila především média. Do popředí se tak namísto kultivovaných názorů odborníků a muslimských učenců či intelektuálů dostávají kvůli zájmu veřejného prostoru zejména aktuální události na Blízkém východě, kde jinak propíraná tolerance muslimů k ostatním náboženstvím a lidskému potenciálu neexistuje. Není proto divu, že česká společnost inklinuje k myšlenkám o islámu jako o kriminálním, agresivním náboženství, neb je takto médii krmena. Dochází k dezinformovanosti a stereotypizaci, kdy se předpojatě nazírá na proudící vlny uprchlíků do Evropy jako na osoby, které se budou pokoušet rozložit demografickou a kulturní západní společnost náboženskou zákeřností.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Motivy a strategie migrace muslimského obyvatelstva do České republiky

Bibliografie

  • BITTNEROVÁ, Dana a kol. Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Vyd. 1. Praha: Sofis, 2005. 459 s. ISBN 80-902785-8-2.
  • INTEGRACE IMIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Integrace imigrantů v České republice. International Organization for Migration [online]. Praha. [cit. 29. 8. 2017]. Dostupné na: http://www.iom.cz/aktivity/integrace-imigrantu-v-ceske-republice.
  • KROPÁČEK, L. Mýty a fakta o islámu. [Přednáška]. Praha: Škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. 22. 3. 2016.
  • MENDEL, Miloš. Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir, 2016. 299 stran. ISBN 978-80-86779-42-3.
  • SEDLÁŘOVÁ, B. Arabista: Češi vidí v muslimech jen hrdlořezy, ale moc toho o nich neví. [online]. Praha: iDNES.cz, 2015 [cit. 12. 3. 2017]. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-bronislav-ostransky-islam-dv0-/domaci.aspx?c=A150703_162915_zahranicni_bse.
  • SCHEU, Harald Christian a ASLAN, Ednan. Migrace a kulturní konflikty. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011.
  • TOPINKA, D. Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, [online]. Ministerstvo vnitra, Odbor Bezpečnostní politiky, 2007 [cit. 19. 11. 2017]. Dostupné na: www.mvcr.cz/soubor/integracni-proces-muslimu-v-cr-pilotni-projekt.aspx.
  • TRACHTOVÁ, Z. Integrace muslimů u nás není problém. S Čechy pracují i pijí. [online]. Praha: iDNES.cz, 2017 [cit. 15. 8. 2017]. Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-karlem-cernym-o-muslimech-v-cesku-f3m-/domaci.aspx?c=A170712_142428_domaci_zt.