Podmínky pro publikování příspěvku v recenzované části
Conditions for Publication – Instructions for authors (Peer-Reviewed Articles)

Článek musí formou i obsahem odpovídat zaměření časopisu a publikačnímu stylu.
The paper must be prepared in accordance with the journal focus and with the manuscript style.

Vyžadovaná struktura textu / Required Paper Format:

 • název příspěvku / Paper title
 • pracoviště autora / Authors‘ affiliations and addresses
 • abstrakt v anglickém jazyce / Abstract in English
 • klíčová slova / Key words
 • úvod / Introduction
 • použitá metodologie / Methodology to be used
 • teoretická část, vlastní práce (výzkumná, případně syntetická část) / Theoretical background, conducted research
 • diskuse a závěr / Discussion and conclusion
 • seznam literatury (podle citační normy) / References (Harvard style / ISO 690)


Citace jsou podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690/2, průběžné pod čarou; pod čarou je třeba uvádět konkrétní číslo citované stránky (v případě stránkovaných dokumentů).
References follow the Harvard style / ISO 690. Number footnotes consecutively, in the footnote put the page number of cited document.

Ukázky / Samples:

Monografie (v seznamu literatury) / Monographs (in the reference list):
SONDEREGGER, Dagmar. Die Krim entdecken unterwegs auf der Sonneninsel im Schwarzen Meer. 4., aktualisierte Aufl. Berlin: Trescher, 2007, 348 s. ISBN 978-3-89794-115-1.
Online časopisy / Online journals:
SLÁDKOVÁ, Tereza. Katalánsko a snaha o nezávislost: faktory ovlivňující separatismus Katalánců. [online]. Kulturní studia, roč. II., čís. 1/2014, s. 46–63. ISSN 2336-2766. [cit. 4. 1. 2016] Dostupné z / or Available: http://kulturnistudia.cz/katalansko-a-snaha-o-nezavislost-faktory-ovlivnujici-separatismus-katalancu/
Tištěné časopisy / Printed Journals:
SLÁDKOVÁ, Tereza. Katalánsko a snaha o nezávislost: faktory ovlivňující separatismus Katalánců. Kulturní studia, roč. II., čís. 1/2014, s. 46–63. ISSN 2336-2766.
Webové stránky / Web pages:
BROŽOVÁ, Edita; JELÍNKOVÁ, Monika. Obřady evangelické církve – konfirmace. [online] Hospodářská a kulturní studia (HKS), Provozně ekonomická fakulta ČZU, 2017 [cit. 2. 9. 2017] Dostupné z / or Available: http://www.hks.re/wiki/2017:evangelici

Žádáme autory, aby zaslali i tématickou fotografii (náhledový obrázek) se stranami v poměru 1 : 2,5 (výška : šířka).
All authors are asked to send a thematic photo (as a preview image on the web) in the ratio of 1: 2.5 (height: width).

Formátování textu podle šablony – ke stažení
For text formatting, please use the templatedownload


Publikační poplatky: nejsou
Article processing charges (APCs) & submission charges: free of charge


Časopis je publikován pod licencí / CC licensing information:
Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License

Tento časopis poskytuje otevřený přístup, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici, bez jakýchkoli uživatelských poplatků. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, nebo odkazovat na plné texty článků, nebo je používat pro jakýkoli jiný účel v souladu se zákonem, aniž by potřebovali předchozí souhlas od vydavatele nebo autora. Tyto podmínky jsou podle definice otevřeného přístupu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI (Budapest Open Access Initiative) definition of open access.

Časopis umožňuje autorům / The journal allow the author(s):

 • držet autorská práva bez omezení / to hold the copyright without restrictions
 • držet vydavatelská práva bez omezení / to retain publishing rights without restrictions

  Recenzní řízení / Peer-Review process
  Po doručení příspěvku rozhodne výkonný redaktor sám (případně po dohodě s užším redakčním kruhem), zda příspěvek svým obsahem a formou splňuje zaměření časopisu a další formální požadavky. Pokud splněny jsou, postoupí článek do oboustranně anonymního recenzního řízení. Pro recenzi článku jsou osloveni dva recenzenti, kteří hodnotí především formulace cílů práce, její přínos a metodiku zpracování, členění práce, práci s odbornou literaturou, úroveň jazykového zpracování a splnění cílů práce.
  The first decision in the peer-review process made by the executive editor (possibly in agreement with the editorial committee) is whether the submitted paper has been prepared in accordance with the journal’s focus and with the manuscript style.
  Only papers that are considered for possible publication will be sent to a double blind peer review. For a review article, two reviewers are requested, who assess the formulation of objectives of the work, its benefits and research methodology, the structure of the manuscript, its use of the literature, the level of language processing and whether it fulfils the objectives of the work.

  Recenzenti předloží redakčnímu kruhu některý z následujících návrhů:
  The reviewers suggest to the editorial committee that the manuscript be:

  • přijmout k publikování bez výhrad / accepted unreservedly for publishing;
  • přijmout k publikování po doplnění drobných oprav / accepted for publication after minor revisions;
  • přijmout k publikování po výrazném doplnění, příp. přepracování / accepted for publication after substantial completion or reworking;
  • nepřijmout k publikování / refused to publish.


  Redakční kruh následně zváží připomínky obou recenzentů. V případě, že recenzenti mají výrazně odlišné hodnocení, může být osloven ještě třetí recenzent. O výsledku recenzního řízení redakční kruh informuje autora.
  Rozhodnutí redakčního kruhu je konečné.
  The editorial committee considers the comments of the two reviewers. If the reviewers have significantly different ratings, the committee may approach a third reviewer. The editorial committee informs the author about the review results.
  The decision of the editorial committee is final.