Publikační etika a odmítnutí nekalých praktik
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Redakce časopisu Kulturní studia dbá na dodržování publikační etiky a odmítá nekalé praktiky publikování. Kromě podmínek pro publikování příspěvku v recenzované části (odkaz ZDE) dodržuje při publikování mezinárodní standardy pro editory a autory podle zásad COPE (Committee on Publication Ethics):
Journal Cultural Studies keeps adherence to publishing ethics and rejects unfair publishing practices. While publishing, it complies – in addition to the conditions for publication of Peer-Reviewed Articles (link HERE) – with the International Standards for Editors and Authors, based on the COPE (Committee on Publication Ethics) principles.
COPE link: Responsible research publication: international standards for editors and authors (publicationethics.org)

Zodpovědnost redaktorů a recenzentů / Responsibilities of the editors and reviewers

• Redaktoři jsou odpovědní za vše, co zveřejňují
Editors are accountable and responsible for everything they publish

• Redaktoři provádějí spravedlivá a nestranná rozhodnutí nezávisle na obchodních kalkulech a zajišťují spravedlivý a vhodný proces recenzního řízení
Editors are making fair and unbiased decisions independent from commercial consideration and ensure a fair and appropriate peer review process

• Redaktoři používají redakční zásady, které podporují maximální transparentnost a úplné, čestné podávání zpráv
Editors are adopting editorial policies that encourage maximum transparency and complete, honest reporting

• Redaktoři dbají na integritu zveřejněného záznamu tím, že v případě potřeby provádějí opravy a stahování článků při podezření nebo pochybení v oblasti etiky výzkumu a publikování
Editors are guarding the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct

• Redaktoři provádějí revize při redakčním pochybení
Editors are pursuing reviewer and editorial misconduct

• Redaktoři kriticky hodnotí etické chování při studiích týkajících se lidí i zvířat
Editors are critically assessing the ethical conduct of studies in humans and animals

• Recenzenti a autoři budou informováni, co se od nich očekává
Peer reviewers and authors will be told what is expected of them

• Redaktoři se musí vyhýbat redakčním střetům zájmů
Editors must avoid editorial conflicts of interest

Zodpovědnost autorů – výzkumníků / Responsibilities of the authors – researchers

• Vykázaný výzkum musí být proveden etickým a odpovědným způsobem a musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy. To zahrnuje i správné a úplné citování všech použitých zdrojů .
The research being reported must have been conducted in an ethical and responsible manner and must comply with all relevant legislation. This includes correct and complete citation of sources used in the article.

• Výzkumníci musí předložit své výsledky jasně, na základě vlastního nejlepšího vědomí a bez přikrašlování, padělání nebo nesprávné manipulaci s publikovanými údaji.
Researchers must present their results clearly, honestly, and without fabrication, falsification or inappropriate data manipulation.

• Výzkumníci se musí snažit jasně a jednoznačně popsat své metody, aby jejich zjištění mohly být potvrzeny ostatními.
Researchers must strive to describe their methods clearly and unambiguously so that their findings can be confirmed by others.

• Výzkumní pracovníci musí dodržovat požadavky na publikaci, jejichž předložená práce musí být originální, nebyla plagiátována a nebyla zveřejněna jinde.
Researchers must adhere to publication requirements that submitted work is original, is not plagiarised, and has not been published elsewhere.

• Autoři nesou společnou odpovědnost za předloženou a publikovanou práci.
Authors must take collective responsibility for submitted and published work.

• Autorství výzkumných publikací musí přesně odrážet příspěvky jednotlivců k práci a jejímu podávání zpráv.
The authorship of research publications must accurately reflect individuals’ contributions to the work and its reporting.

• Zdroje financování a příslušné střety zájmů musí být zveřejněny.
Funding sources and relevant conflicts of interest must be disclosed.

• Veškeré neetické chování povede k odmítnutí článku.
Any unethical behavior will lead to the rejection of the article.