Svoboda médií v Thajsku

Thajsko

Lucie Cvachová
FGES – Licence Gestion, Economie & Sciences, Université catholique de Lille, 60 Boulevard VAUBAN, 59016 Lille
email: lucie.cvachova@gmail.com

Freedom of media in Thailand

Author: Lucie Cvachová
Language: Czech
Issue: 2/2016
Page Range: 82-108
No. of Pages: 27
Keywords: Media; mass media; social network; censorship; internet; freedom; Thailand
Summary/Abstract: The aim of this paper is to analyze the rate of freedom of Thai media, get to know Thai students´ and journalists´ opinion about situation of medias in Thailand and to analyse therepresentation of Thai royal family in Thai medias. It is focused to characterize the media firstin general and then in relation to society and public opinion. Thereafter it describes the mediaviewing of others and there is also mentioned the social construction of reality and theinfluence which medias can have towards society. For the analytical part, the method ofanalysis of content of English version of a Thai journal was used. Thenceforward method ofsemistructured interview was used. Thai students of journalism and journalists wereinterviewed.


Média v dnešní době zaujímají bezesporu velmi důležitou roli. Jsou základním a často i jediným zdrojem informací, podle kterého si jedinec či celá společnost utvářejí názor o dění kolem sebe. Proto je důležité média podrobovat analýze a zjišťovat, jaký způsob prezentace používají. Média mají na životy lidí zásadní vliv, jelikož jsou všudypřítomná a neustále je konzumujeme. Nepřímo se podílejí na formování lidského myšlení. Prezentují veřejnosti pouze určité části reality, jejichž výběr probíhá v rámci selektivního procesu. Svoboda médií je v poslední době velmi diskutované téma. Existuje mnoho organizací, které svobodu médií měří, mezi nimi například americká organizace Freedom House či francouzští Reporters Sans Frontières (Reportéři bez hranic). Thajsko je dle indexů a hodnocení těchto organizací považováno jako mediálně nesvobodná země. V roce 2014 jsem měla možnost jet na měsíční pobyt do jihovýchodní Asie, který jsem se rozhodla strávit výzkumem týkajícím se svobody thajských médií. Chtěla jsem poznat tamní novináře a studenty žurnalistiky a diskutovat s nimi o tom, jak vnímají svobodu médií v Thajsku.

Tato studie se snaží popsat situaci a míru svobody tamních médií, která je ovlivněná armádním režimem a cenzurou, jež je ukotvena v zákonu o urážce majestátu. Tedy že lidé ani novináři nesmí hanlivě psát a vyjadřovat se o královské rodině. Práce se snaží popsat a nastínit fenomén médií a analyzuje mediální trh v Thajsku. K tomu byla použita obsahová analýza internetové formy thajského anglicky psaného deníku The Bangkok Post, rozhovory se studenty žurnalistiky na fakultě mediálních studií v hlavním městě Bangkoku a rozhovory s thajskými novináři.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Svoboda médií v Thajsku

Bibliografie
BBC, Asia, Thailand [online], 2014, [cit. 2015-30-09], Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-asia-15639421
• BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium. ISBN 80-85947-67-6.
• CENTRE FOR MEDIA FREEDOM AND RESPONSIBILITY, 2006 [cit. 2016-09-01], Dostupné z: http://cmfr-phil.org/uncategorized/press-freedom-in-thailanerodes-seapa
• COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS PRACTICES for 2014. State.gov. [online], 2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
• DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 374 s. ISBN 978-80- 246-0139- 7.
• DOMINICK, Joseph R. The dynamics of mass communication. New York: McGraw-Hill, 1994. ISBN 0-07-017882-8.
• FREEDOMHOUSE, Freedom of press, Thailand [online], 2014, [cit. 2015-30-09]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/thailand
• FREEDOMHOUSE, Freedom of the world, Thailand [online], 2013, [cit. 2015-29-09]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/thailand
• FREEDOMHOUSE, Freedom of the world, Thailand [online], 2015, [cit. 2015-29-09]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/thailand
• GILES, David. Psychologie médií. Praha : Grada, 2010, 185 s. ISBN 978-80-247-3921-2.
• HERMAN, Edward S. a Noam CHOMSKY. Manufacturing consent: the political economy of the mass media. London: Vintage, 1994, 412 s. ISBN 0-09-953311-1.
• HUK, Jaroslav. Sociologie médií: (žurnalisté, politici a ti ostatní). Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-65-5.
• JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, 207 s. ISBN 80-717-8697-7.
• KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikce, Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X
• MAJEROVÁ, V., MAJER, E., Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část I. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 158 s. ISBN 80-213- 0507-X
• MCCOMBS, M. E., a D. L. Shaw. The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, Vol. 36, 1972, s. 176-187
• MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, Portál, 1998, 181 s. ISBN 80-7178-840-6.
• MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 2. Vyd., Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-8714-0.
• NATIONMULTIMEDIA, Bangkok: NationMultimedia, [online], 2005 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: http://www.nationmultimedia.com/2005/12/05/headlines/data/headlines_19334288.html
• PARK S.Yong a Bryan S. K. KIM, Asian and European American Cultural Values and Communication Styles. Cultural Diversity and Ethnic Minority, the American Psychological Association 2008, Vol. 14, No. 1, s. 47–56.
• REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1., Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7.
• REPORTERS WITHOUT BORDERS, Thailand [online], 2014, [cit. 2015-29-09]. Dostupné z: http://en.rsf.org/thailand-12-03-2012,42054.html
SEAPA. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: https://www.seapa.org/country/thailand/
• SHOEMAKER Pamela a Stephen REESE. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, 2. Vyd., 1996, ISBN 0-8013-1251-5.
• STRECKFUSS David. Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason and Lèse-majesté, Routledge, 2011, 487 s. ISBN 978-0-415-41425-8.
• STRECKFUSS David. Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason and Lèse-majesté. Routledge, 2011.
• ŠIMÍČEK, Vojtěch a kol. Volební kampaň v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000.
• TELECOMMUNICATIONS DATA AND RESEARCH CENTER, Report on the Survey of Thai People’s Telecom Behavior 2012-2013, The National Broadcasting and Telecommunication Commission. [cit. 2016-13-01], Dostupné z: http://bit.ly/nbtc-go-th
• Thailand Social Award. ZocialRank. [online]. 14.11.2013 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://www.zocialinc.com/zocialawards2015/slides/thailandzocialawardsslide3.pdf
• TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
• WeAreSocial. Thailand Social Media. [online]. 14.11.2013 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://wearesocial.com/uk/blog/2012/01/social-digital-mobile-thailand
• ZEEPEDIA. Human resources development, 2009, [online], 2009, [cit. 2016-16-01]. Dostupné z: http://bit.ly/zeepedia-com