Urbánně antropologická studie na příkladu urbanizace Jičína v letech 1948–1989

Zdeněk Chudoba

Ústav etnologie Filosofické fakulty UK v Praze, Celetná 20, 110 00 Praha
Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Rep.
chudoba.zdenek@centrum.cz

Urban anthropological study on the example of urbanization Jičín in 1948-1989

Author: Zdeněk Chudoba
Language: Czech
Issue: 1/2014
Page Range: 101-116
No. of Pages: 16
Keywords: urbanization; Czechoslovakia; industrialization; Jičín; socialism; urban anthropology
Summary/Abstract: The paper presents the view of transformation in the Czech city Jičín during socialistic era. The aim is to capture development of rural town into industrial town. Approach of urban anthropology was used when answering the research question. The research presents narrative testimony of informers (inhabitants of the city Jičín) which is compared with “official” data.


V letech 1948–1989 patřilo Československo k zemím východního bloku v geopolitickém rozdělení světa. V únoru roku 1948 došlo v této zemi k politickému převratu, jenž měl za následek změnu ekonomického, kulturního a sociálního řádu probíhajícího ve všech úrovních státu. Tato transformace zasáhla všechny společenské vrstvy, které se musely rychle naučit nebo přizpůsobit své sociální role novému vládnímu zřízení, totalitnímu režimu. Svoji specifickou úlohu zde měla sehrát urbanizace coby symbol vítězství socialismu a socialistické společnosti nad buržoazní společností. Pro novou rodící se společnost se mělo stát novým domovem socialistické město. Podobně jako v jiných městech tehdejšího Československa probíhala socialistická urbanizace v Jičíně. Tento proces spočíval v přeměně původně převážně zemědělského města na město průmyslové (industriální). Urbanizace je v této studii zkoumána pomocí urbánně antropologických metod.

V předložené studii byl zachycen proces socialistické urbanizace města, který se projevil v přechodu Jičína z převážně agrárního města v socialistické industriální město. Článek vychází z urbánně antropologického výzkumu a teoretického rámce věnujícího se socialistické urbanizaci. V teoretickém rámci byly vysvětleny obecné rysy urbanizace, jež provázely socialistickou výstavbu na území Česka. Dále pak také důsledky vlivu urbanizace na socialistická města. Rovněž zde bylo přehlédnuto k historicko-urbánnímu vývoji města Jičína a k jeho demografickému vývoji.

V analytické části pak byl tento teoretický rámec porovnán se získanými daty a konfrontován s oficiální historií. Socialistická urbanizace byla analyzována ve focus přístupu, tedy v co nejširším kontextu města. Byl zde popsán vývoj města v prvním desetiletí urbánního vývoje pod vlivem „sovětizace“ a další dvacetiletí vývoje v rámci střediskové teorie. Rovněž zde byly zohledněny demografické proměny samotného města a okresu Jičín. Přihlédnuto bylo na vývoj bytového fondu města a vývoj infrastruktury města v uvedeném období. Za dílčí část města bylo vybráno sídliště na Valdickém předměstí a zkoumána pouze jako vymezená část, locus přístup. Samotná socialistická urbanizace byla pak popsána pohledem jejich obyvatel v porovnání se současnou urbanizací.

Shrnou-li se poznatky výzkumu, pak je zřejmé, že vliv socialistické urbanizace na město byl a stále je silný. Podílel se a stal se nedílnou součástí obrazů města. I když po roce 1989 došlo k nové výstavbě a rozšíření města z hlediska bytové a infrastrukturní stránky, dědictví socialistické výstavby je stále aktuální, zvláště v následujících dvaceti letech. Jistým pozitivem socialistické urbanizace bylo rychlé vyřešení bytové otázky, ale nyní už je pouze na obyvatelích města a jejich zvolených zástupcích, jak se s oním dědictvím vyrovnají.

Celý příspěvek / Full Text Paper: Urbánně antropologická studie na příkladu urbanizace Jičína v letech 1948 až 1989

Bibliografie

BITUŠÍKOVÁ, A. Urbánna antropológia: východiská a perspektívy. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, 83 s. ISBN 80-805-5837-X.
HANNERZ, U. Exploring the City. Inquiries towards an Urban Antropology. New York: Columbia University Press, 1980. ISBN 0-231-08376-9.
HORÁKOVÁ, H. Jičín. Bibliografický průvodce po stavebních, uměleckých a technických památkách. Jičín: Okresní muzeum a galerie, 1988.
HORÁKOVÁ, H. Ulicemi Jičína. Jičín: Okresní muzeum a galerie, 1993.
HRŮZA, J. Slovník soudobého urbanismu. Praha: Odeon, 1977.
CHUDOBA, Z. Urbanizace Jičína v letech 1948–1989 (sociálněantropologická studie). Diplomová práce, Univerzita Pardubice: 2010.
MUSIL, J. Vývoj plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimu. Sociologický časopis 3/2001 ISSN 1411-1970.
PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s.749-1627. ISBN 80-718-4310-5.
Statistické ročenky okresu Jičín 1969, 1972, 1977, 1981, 1986, Okresní oddělení českého statistického úřadu v Jičíně.
WAGNER, J. Jičín. Praha: Odeon, 1979.
Zdroj fotografie: Wikimedia Commons